مرکز رشد شريف صفحه نخست

حمايت هشت ميليارد تومانى از 25 طرح منتخب كانون‌هاى هماهنگى دانش و صنعت

سرپرست دفتر تجارى‌سازى و همكارى‌هاى دانش و صنعت معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى با بيان اينكه در سال گذشته از 25 طرح منتخب كانون‌هاى هماهنگى دانش و خدمت حمايت گسترده‌اى صورت گرفته از حمايت 12 ميليارد تومانى از اين طرح‌ها در سال جارى خبر داد.

محمدجواد قاسمى در گفت‌وگو با خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: براى سال جارى در زمينه كانون‌هاى هماهنگى دانش و صنعت 15 عنوان كانون را تعريف كرده و به معاون علمى و فناورى رييس جمهور ارائه داديم كه مى‌توان به كانون‌هاى هماهنگى دانش و خدمت تجهيزات نفت و گاز، انجير، انگور و كشمكش و .... اشاره كرد كه اميدواريم با تصويب آن‌ها احكام روساى اين كانون‌ها را در جشنواره علم تا عمل اعطا كنيم.

وى افزود: براى نمايشگاه علم تا عمل كه آوردگاهى براى دستاوردهاى تجارى سازى شده و يا در آستانه تجارى‌سازى برنامه‌هاى گسترده‌اى تعريف و پيش‌بينى شده است تا نمايشگاه را توسعه داده و در كنار آن فن‌بازار را فعال كنيم به گونه‌اى كه درصدديم تا سهميه طرح‌هاى استانها را افزايش دهيم كه مى‌توان به افزايش سهميه طرح‌هاى استان تهران از 60 به 100 طرح و افزايش سهميه طرح‌هاى ديگر استان‌هاى بزرگ مانند خراسان و اصفهان از 60 به 80 طرح اشاره كرد.

سرپرست دفتر تجارى‌سازى و همكارى دانش و صنعت معاونت علمى و فناورى رييس جمهور در ادامه در خصوص برنامه‌هاى اين معاونت براى افزايش و گسترش كمى و كيفى ستادهاى راهبردى توسعه فناورى گفت: در سال جارى سه ستاد توسعه فناورى راهبردى در حوزه زيست فناورى، نانوفناورى و علوم شناختى از شوراى عالى انقلاب فرهنگى مجوز نهايى خود را دريافت كرده‌اند.

قاسمى ادامه داد: معاونت علمى و فناورى رييس جمهور اهداف متعدد و مهمى براى ايجاد و توسعه ستادهاى فناورى و كانون‌هاى هماهنگى دانش و صنعت در نظر دارد به گونه‌اى كه ايجاد هماهنگى، هم‌افزايى، اطلاع‌رسانى و تعيين نقشه راه براى يك محصول خاص در كانون‌هاى هماهنگى دانش و صنعت و توسعه و تقويت يك فناورى پيشرفته و هاى‌تك از نظر تجهيزات و آزمايشگاه‌ها و تحقيقات در ستادهاى فناورى راهبردى به عنوان هدف دنبال مى‌شود.

وى در ادامه تصريح كرد: براى تاسيس هر يك از كانون‌ها در ابتدا براى آماده سازى ساختار و دبيرخانه آنها 100 ميليون تومان در نظر گرفته شده است. همچنين هر كانون مى‌تواند دو طرح منتخب ارائه دهد كه تامين اعتبار آن از سوى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى صورت خواهد گرفت و مى‌توان به حمايت هشت ميليارد تومانى از حدود 25 طرح‌هاى منتخب در سال 90 اشاره كرد.

سرپرست دفتر تجارى‌سازى و همكارى‌هاى دانش و صنعت معاونت علمى و فناورى رييس جمهور در پايان با بيان اين كه در سال گذشته هر كانون مى‌توانست يك طرح منتخب ارائه دهد، تصريح كرد: در سال جارى سهميه كانون‌ها را به دو طرح افزايش داده و درصدديم تا اعتبارات حمايتى كانون‌ها را تا 12 ميليارد تومان افزايش دهيم.