مرکز رشد شريف صفحه نخست

ارائه بودجه 200 ميليارد دلارى توليد و صادرات محصولات دانش بنيان در پزشكى

معاون تحقيقات و فناورى وزارت بهداشت از ارايه بودجه 200 ميليارد دلارى كه در سند چشم انداز بر صادرات درنظر گرفته شده، به دانشگاه ها براى فعاليت در حوزه توليدات دانش بنيان و صادراتى خبر داد.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر مصطفى قانعى در همايش معاونان تحقيقات و فناورى و روساى مراكز رشد دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور در شيراز با اعلام اين خبر افزود: 200 ميليارد دلارى كه قرار شده در سند چشم انداز در صادرات داشته باشيم، در بين دانشگاه هاى كشور تقسيم مى كنيم تا هر دانشگاهى با توجه به پتانسيلى كه دارد، از آن استفاده كند.

وى اظهار داشت: تا سه يا چهار ماه آينده اين برنامه تبديل به نقشه راه مى شود و سپس با دانشگاه ها براى فعاليت در حوزه مورد توانايى، تفاهم نامه تنظيم مى شود. موفقيت در اين مسير تنها يك راه دارد و آن اين است كه دانشگاه هاى علوم پزشكى مجاور، با يكديگر متحد شوند.

قانعى گفت: هر توليدى كه دراين راستا به مرحله اجرا برسد، وزارت بهداشت ورود آن را از ساير كشورها قطع كرده و از توليد داخلى استفاده مى كند كه اين مسئله تضمين كننده فروش توليدات داخلى كشور است.

معاون وزير بهداشت افزود: بايد در راستاى رسيدن به اقتصاد دانش بنيان تلاش كنيم و اساس آن را بر مبناى صادرات برنامه ريزى كنيم. حوزه دارو از موارد مهم و ملى است كه براى خودكفايى در آن در وزارت بهداشت اقداماتى انجام شده و بايد تلاش بيشترى صورت پذيرد.