مرکز رشد شريف صفحه نخست

پرداخت يارانه براى تجارى سازى بهترين طرح هاى فناورى

مدير كل سياستگذارى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى با بيان اينكه 85 درصد از طرحهاى مبتنى بر فناوريهاى نوين به بازار نمى رسد، گفت: براى اين منظور معاونت علمى براى تجارى سازى طرحهاى منتخب يارانه ارائه مى دهد.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر سيد محمد صاحب كار امروز در نشست روساى پاركهاى فناورى و مديران مراكز رشد با اشاره به حمايت هاى معاونت علمى از طرحهاى تحقيقاتى مراكز رشد و پاركهاى فناورى كشور، افزود: طى اعلام فراخوانى از پاركها و مراكز رشد كشور خواسته شد تا طرحهاى تجارى سازى خود را به اين معاونت معرفى كنند.

مدير كل سياستگذارى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى با بيان اينكه در اين فراخوان 19 شركت دانش بنيان مستقر در پاركهاى فناورى طرحهاى خود را ارسال كردند، يادآور شد: در اين فراخوان 40 طرح ارسال و از اين تعداد 30 طرح انتخاب شد.

وى ادامه داد: از اين تعداد طرحهاى منتخب به ميزان 7 ميليارد و 650 ميليون تومان در راستاى تجارى سازى حمايت شد.

صاحب كار با بيان اينكه 80 تا 85 درصد از طرحهاى مبتنى بر فناوريهاى نوين به بازار راه پيدا نمى كنند، اضافه كرد: در اين راستا در سال جارى برنامه هايى در دستور كار معاونت علمى قرار دارد كه از آن جمله مى توان به اعطاى تسهيلات براى اخذ خدمات تجارى سازى كه شامل ثبت اختراع، رصد فناورى، انتقال فناورى، رصد بازار، سرمايه گذارى ريسك پذير، خدمات حقوقى و بازاريابى بين المللى مى شود،‌ اشاره كرد.

وى اعطاى يارانه به تجارى سازى طرحهاى مبتنى بر فناوريهاى نوين را از ديگر خدمات اين معاونت نام برد و خاطر نشان كرد: اين يارانه به منظور ارائه خدمات مراحل تجارى سازى طرحهاى منتخب پاركها و مراكز رشد اعطا مى شود.