مرکز رشد شريف صفحه نخست

اثرات اختراعات عرضه شده بر روى ميزان كيفيت محصولات توليدى

معاون پژوهش و فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى با تاكيد بر اينكه تبديل اختراع به محصول نياز به پيش شرطهاى خاصى دارد، افزود: اختراعاتى كه تاكنون عرضه شده است اثرات اندكى بر سطح استاندارد ساير محصولات توليد داشته است.

دكتر محمد مهدى نژاد در گفتگو با خبرگزارى مهر، با اشاره به فرآيند توليد، استانداردسازى و بازاريابى محصولات فناورانه افزود: آنچه كه بايد در توليد محصولات مبتنى بر فناورى و اختراعات به آن توجه شود آن است كه هر اختراعى الزاما به يك محصول تبديل نمى شود.

معاون پژوهش و فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى با اشاره به وضعيت اختراعات در دنيا خاطر نشان كرد: در دنيا سالانه چندين ميليون اختراع عرضه مى شود ولى همه آنها نيز به بازار عرضه نمى شود.

وى با تاكيد بر اينكه براى تبديل اختراع به محصول نياز به پيش شرطهاى خاصى است، اظهار داشت: براى اينكه يك اختراعى تبديل به محصول شود نياز به بسترهاى خاصى است كه از آن جمله مى توان به پيدا كردن بازار مناسب براى عرضه فناورى اشاره كرد.

مهدى نژاد به بيان برخى از دستاوردهاى محققان كشور اشاره كرد و يادآور شد: سالانه از سوى محققان و پژوهشگران كشور اختراعاتى عرضه مى شود ولى همه آنها نمى توانند تحولات اساسى در كشور ايجاد كنند و زمينه هاى استاندارد كردن ساير محصولات را فراهم كنند.

معاون پژوهش و فناورى وزارت علوم با اشاره به كيفيت اختراعات عرضه شده از سوى پژوهشگران كشور، يادآور شد: ميزان تاثيرگذارى محصولات مبتنى بر فناورى و اختراعات بر ارتقاى سطح استاندارد و كيفيت ساير محصولات بسيار اندك بوده است.

وى رفع نيازهاى اساسى كشور را از اولويت هاى تحقيقاتى كشور دانست و اضافه كرد: به دليل اعمال تحريم ها در راستا رفع نيازهاى كشور اقداماتى از سوى محققان و مسئولان صورت گرفته است كه اين امر نيز تداوم دارد.

مهدى نژاد با تاكيد بر اينكه اختراعات براى رسيدن به استانداردهاى مطلوب نياز به اقدامات حمايتى دارد، ادامه دارد: در اين راستا نياز است تا نهادهاى حامى زمينه هاى تبديل فناورى به محصول و رسيدن به استانداردهاى مطلوب را هموار كنند.