مرکز رشد شريف صفحه نخست

تشكيل شوراى علم و فناورى در رسانه ملى/ ايجاد گفتمان ترويج نقشه علمى

قائم مقام ستاد راهبرى اجراى نقشه جامع علمى كشور با اشاره به تدوين نقشه راه فرهنگ‌سازى و اطلاع‌رسانى در ستاد راهبرى نقشه از بررسى تشكيل شوراى راهبردى علم و فناورى در رسانه ملى خبر داد.

به گزارش خبرگزارى مهر، هفدهمين جلسه شوراى ستاد راهبردى اجراى نقشه جامع علمى كشور سه شنبه 9 خرداد به رياست دكتر محمدرضا مخبردزفولى دبير شوراى عالى انقلاب فرهنگى و با حضور اعضاى اين ستاد درمحل دبيرخانه اين شورا برگزار شد.

ايجاد گفتمان علمى و ترويج نقشه جامع علمى كشور

دكتر منصور كبگانيان قائم مقام ستاد راهبرى اجراى نقشه جامع علمى كشور در مورد دستور اين جلسه گفت: موضوع مهم ايجاد گفتمان علمى و ترويج نقشه جامع علمى كشور در سطح جامعه براى تبديل رشد علمى به يك مطالبه عمومى دستور اين جلسه بود.

وى افزود: صرف اينكه گفته شود، نقشه جامع علمى كشور بسيار خوب است، كفايت نمى‌كند بلكه همه مخاطبان اين نقشه از نخبگان گرفته تا مردم عادى بايد بدانند براى ترويج علم در كشور چه وظيفه‌اى دارند.

بررسى تشكيل شوراى راهبردى علم و فناورى در رسانه ملى

عضو شوراى عالى انقلاب فرهنگى ادامه داد: نقشه راه فرهنگ‌سازى و اطلاع‌رسانى كه در ستاد راهبرى تدوين شده بود، در اين جلسه ارائه شد كه مورد توجه و تائيد اعضا قرار گرفت و ‌موضوع تشكيل شوراى راهبردى علم و فناورى در رسانه ملى از ديگر موضوعات مورد تاكيد در جلسه امروز بود.

قائم مقام ستاد راهبرى اجراى نقشه جامع علمى كشور افزود: در سالگرد تصويب نقشه جامع علمى كشور در نيمه دوم امسال، همايش ملى درباره ابعاد مختلف نقشه جامع علمى كشور توسط شوراى عالى انقلاب فرهنگى برگزار خواهد شد.

وى ضمن تاكيد بر لزوم كمك رسانه‌ها به ستاد راهبرى اجراى نقشه جامع علمى كشور گفت:‌ با تشكيل معاونت فرهنگ‌سازى، ترويج و اطلاع رسانى اين رابطه تعميق خواهد شد.