مرکز رشد شريف صفحه نخست

38 پروژه ملى فناورانه در كشور از سال جارى اجرا مى شود

معاون پژوهشى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى از آغاز مرحله اجرايى 38 پروژه كلى ملى در حوزه فناورى خبر داد و گفت: اين پروژه ها در سال گذشته به تصويب شوراى عالى علوم، تحقيقات و فناورى رسيده است.

دكتر 'محمدمهدى نژاد نوري' روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار علمى ايرنا اظهار داشت: بند 108 قانون بودجه 90، دستگاه‌هاى دولتى را ملزم به اختصاص نيم تا سه درصد از منابع خود براى فعاليت‌هاى پژوهشى مى‌كند؛ با توجه به اين كه 60 درصد اعتبارات نيم تا سه درصد بودجه دستگاه‌ها براى فعاليت‌هاى پژوهشى بايد صرف پروژه‌هاى ملى شود، در آيين نامه امسال اولويت با 38 پروژه تصويب شده در شوراى علوم، تحقيقات و فناورى (عتف) است.

وى افزود: در صورتى كه دستگاه ها در اين پروژه‌ها فعاليتى نداشته باشند، بايد 60 درصد اين بودجه به طرح‌هاى اولويت دار كه در شوراى عتف تصويب مى‌شود، اختصاص يابد.

معاون پژوهشى وزير علوم اظهار داشت: نتايج اوليه اين گزارش به شوراى علوم، تحقيقات و فناورى (عتف) ارائه شده است كه بر اين اساس 498 شركت و دستگاه با مبلغ 500 ميليارد تومان مشمول اين بند قانون مى‌شوند.

وى اضافه كرد: تاكنون 228 دستگاه رمز كامپيوترى را دريافت و اطلاعات خود را وارد سيستم مديريت اطلاعات تحقيقات مى كنند كه از اين تعداد 53 دستگاه اطلاعات خود را در اين سامانه تكميل كرده‌اند.

مهدى نژاد خاطرنشان كرد 93 دستگاه در حال ورود اطلاعات به اين سامانه هستند و 124 دستگاه هنوز اقدامى در اين خصوص نكرده‌اند كه در مجموع 75 درصد دستگاه هاى مشمول بند 108 قانون بودجه سال 90، وارد عرصه ارائه اطلاعات خود شده‌اند. به گفته دبير شوراى علوم، تحقيقات و فناورى گزارش عملكرد اين دستگاه‌ها پس از تصويب در شوراى 'عتف' به مجلس ارائه خواهد شد.