مرکز رشد شريف صفحه نخست

همايش «توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه ايرانى» برگزار مى‌شود

دانشگاه صنعتى اميركبير در راستاى فرمايشات مقام معظم رهبرى، همايش «توليد ملى حمايت از كار و سرمايه ايرانى» را در خردادماه امسال با حضور صاحبنظران، انديشمندان، نخبگان سياسى و اقتصادى و علمى برگزار مى كند.

به گزارش خبرگزارى دانشجو، امير احمدى جاويد، دبير همايش توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه ايرانى گفت: هدف از برگزارى همايش توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه ايرانى ايجاد بسترى مناسب براى گروه هاى تحقيقاتى و پژوهشى است تا تجارب و دستاوردهاى علمى خود را در خصوص توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه ايرانى را در اين همايش ارائه كنند.

وى با بيان اينكه ظرفيت هاى پايه اى، فنى، فكرى و دانشى براى توليد ملى در كشور وجود دارد، افزود: همايش «توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه ايرانى» زمينه‌اى را فراهم مى كند كه راهبردها، راهكارها و دانش فنى لازم براى فعاليت در سال جارى و سال هاى آتى فراهم شود.

دبير همايش توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه ايرانى گفت: اين همايش نقطه‌اى براى تداوم رويكرد علمى در پيمودن اين مسير خواهد بود.

احمدى جاويد تصريح كرد: اميد است اين همايش بتواند تمامى صاحب نظران و افرادى كه در اين حوزه فعاليت كرده اند و داراى تجارب ارزنده يا مباحث مرتبط هستند گردهم آورد و بر اين اساس، راه كارهاى كاربردى ارائه شود تا منويات مقام معظم رهبرى از اسم گذارى سال جارى از ايده به عمل تبديل شود.

وى گفت: نتايج اين همايش كه به صورت مكتوب تهيه و تدوين مى شود به ارگان ها و دستگاه هاى اجرايى ارائه مى شود.