مرکز رشد شريف صفحه نخست

اختصاص بودجه 40 ميليارد تومانى به پژوهشهاى فناورى اطلاعات

معاون پژوهشى موسسه تحقيقات ارتباطات و فناورى اطلاعات از تخصيص 40 ميليارد تومان بودجه براى 14 طرح پژوهشى در حوزه فناورى اطلاعات و ارتباطات و مخابرات به اين موسسه در سال 91 خبر داد.

سيد مجيد نورحسينى در گفتگو با خبرگزارى مهر در مورد اعتبار پژوهشى سالانه در نظر گرفته شده براى پروژه هاى بخش فناورى اطلاعات و ارتباطات كشور اظهار داشت: سالانه براى تعريف و اجراى پروژه هاى پژوهشى در اين بخش به موسسه تحقيقات ارتباطات و فناورى اطلاعات – مركز تحقيقات مخابرات ايران- رديف بودجه تعلق مى گيرد كه امسال نيز براى اين مهم 40 ميليارد تومان درنظر گرفته شده است.

وى با بيان اينكه بودجه پژوهشى بخش فناورى اطلاعات و ارتباطات كشور در سال 90 نيز حدود 40 ميليارد تومان بود كه به طور كامل به اين مركز و براى طرح هاى پژوهشى اختصاص پيدا كرد، ادامه داد: سال گذشته 79 پروژه پژوهشى در مركز تحقيقات مخابرات ايران تعريف شد كه برخى از آنها به اتمام رسيد و برخى ديگر نيز در سال 91 و در قالب 14 طرح تكميل و يا تجميع خواهد شد.

نورحسينى با تاكيد براينكه اجراى همزمان 79 پروژه پژوهشى طى يكسال در مركز تحقيقات مخابرات ايران از نظر تعداد و ظرفيت تقريبا بى سابقه بوده است، گفت: بسيارى از اين پروژه ها نمود برجسته اى در كشور داشته و برخى ديگر نيز مورد استفاده جامعه بهره برداران تخصصى قرار گرفته است؛ به هر ترتيب اين مركز تنها نقش مركز تحقيقاتى را دارد و طرح هايى كه در اين مركز به اتمام مى رسد بايد در قالب پروژه هاى كلان در كشور عملياتى شود.

وى از برون سپارى پروژه هاى بخش فناورى اطلاعات و ارتباطات نيز به عنوان يكى ديگر از برنامه ها و اقدامات مدنظر اين پژوهشگاه در سال جارى نام برد.