مرکز رشد شريف صفحه نخست

توافق‌نامه همكارى ميان شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان و پارك فناورى پرديس منعقدشد

به گزارش خبرگزارى دانشجو، دكتر محمود شيخ زين الدين، رئيس شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان در مراسم انعقاد قرار داد ميان شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان و پارك پرديس گفت: تقويت و توسعه همكارى هاى فى مابين با هدف تقويت زيرساخت هاى فناورى در راستاى حمايت از موسسات دانش بنيان و به منظور دستيابى به فناورى هاى مورد نياز و ايجاد بستر تبديل علم به ثروت و توسعه روابط ملى و بين المللى مهمترين اهداف اين تفاهم نامه است.

وى با بيان اينكه استفاده از توانمندى هاى طرفين جهت بازاريابى و صادرات محصولات و دستاوردهاى فناورى شركت هاى دانش بنيان مستقر در پارك، همكارى براى برگزارى مسابقات طرح كسب و كار، جشنواره ملى فن آفرينى شيخ بهايى، فرآيندهاى ارزش گذارى فناورى و تجارى سازى نتايج تحقيقات، سمينارها و همايش هاى طرفين به صورت مشترك از مهمترين موارد همكارى ميان شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان و پارك فناورى پرديس است، افزود: همكارى هاى ملى و بين المللى در جهت ارتقا فعاليت ها، استفاده از امكانات اطلاع رسانى طرفين همچون خبرنامه و سايت اينترنتى، همكارى در زمينه فناورى اطلاعات و اجراى دوره هاى آموزشى از ديگر موارد همكارى ميان طرفين است.

شيخ زين الدين با بيان اينكه به منظور تهيه و تدوين دستورالعمل هاى لازم، ارايه راهكارهاى اجرايى، نظارت و پيگيرى اجراى موضوعات تفاهم نامه كميته اى تحت عنوان كميته مشترك همكارى تشكيل خواهد شد، افزود: اين كميته متشكل از نمايندگان طرفين است و در صورت نياز نسبت به تهيه قرار دادهاى لازم جهت برگزارى جلسات در موعد مقرر اقدام مى نمايد.

به گفته رئيس شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان، مدت اين تفاهم نامه دوسال است كه با توافق طرفين قابل تمديد است.