مرکز رشد شريف صفحه نخست

ايجاد بازارهاى مشترك فناورى / تأسيس شبكه فناورى با كشورهاى حاشيه خزر

رئيس مركز سياستگذارى و برنامه ريزى وزارت علوم بهره مندى از مزاياى مالى، تبادل فناورى و ايجاد بازارهاى مشترك فناورى را از اهداف راه اندازى شبكه پاركهاى فناورى كشورهاى اسلامى دانست و گفت: ايجاد بازار هاى مشترك فناورى يكى از اهداف است.

دكتر على جبار رشيدى در گفتگو با خبرگزارى مهر شبكه سازى در حوزه فناورى را از برنامه هاى اين وزارتخانه نام برد و افزود: شبكه محورى و ساختارهاى مبتنى بر شبكه نسلى از ساختارها هستند كه به صورت رسمى و مجازى، درجه بالايى از بهره ورى سيستمى را با هدف افزايش هم افزايى ايجاد مى كنند.

رئيس مركز سياستگذارى و برنامه ريزى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى با بيان اينكه در فاز اول اين برنامه شبكه سازى در جهان اسلام را دنبال مى كنيم، اظهار داشت: در اين طرح شبكه پاركهاى علم و فناورى كشورهاى جهان اسلام در دستور كار قرار گرفت. وى در اين باره توضيح داد: پيشنهاد ايجاد اين شبكه در سازمان تخصصى كامستك ( كميته دائم همكارى فناورى) وابسته به سازمان همكاريهاى اسلامى ارائه و با تصويب اين طرح ايران به عنوان دبيرخانه پارك علم و فناورى جهان اسلام معرفى شد.

رشيدى با تاكيد بر اينكه در حال پياده سازى و اجراى كامل طرح شبكه سازى پاركهاى علم و فناورى كشورهاى اسلامى هستيم، يادآور شد: شبكه پاركهاى علمى فناورى در كشورهاى اسلامى در پارك علم و فناورى گيلان افتتاح شد. وى خاطر نشان كرد: با ايجاد اين شبكه، پاركهاى علم و فناورى جهان اسلام مى توانند از امكانات كشورهاى جهان اسلام و هم از مزاياى سازمان كنفرانس اسلامى بهره مند مى شوند.

وى برخوردارى پاركهاى علم و فناورى بهره مندى از مزاياى مالى، تبادل فناورى و ايجاد بازارهاى مشترك فناورى را از اهداف اين دبيرخانه دانست و يادآور شد: در تلاش هستيم تا در آينده همكاريهاى فناورانه مشتركى را داشته باشيم به گونه اى كه پروژه هاى بزرگ تعريف و با همكارى پاركهاى علم و فناورى جهان اسلامى اجرايى كنيم.

فعال سازى پاركهاى فناورى كشور در حوزه شبكه سازى

رئيس مركز سياستگذارى و برنامه ريزى وزارت علوم، دليل انتخاب پارك گيلان براى ايجاد دبيرخانه پاركهاى فناورى كشورهاى اسلامى را تجارب اين پارك در زمينه شبكه سازى عنوان كرد و ادامه داد: از آنجايى كه پارك گيلان به درياى خزر نزديك است مى توانيم از طريق اين پارك فناورى با كشورهاى حاشيه درياى خزر شبكه فناورى ايجاد كنيم.

رشيدى همچنين از فعال سازى ساير پاركهاى فناورى در زمينه ايجاد زمينه هاى مشترك علمى با ساير كشورها خبر داد و اضافه كرد: در اين راستا سعى مى شود تا از طريق برخى پاركها مانند بوشهر، هرمزگان و خوزستان اقدام به مديريت بازار بين الملل در حوزه فناورى مى شود.