مرکز رشد شريف صفحه نخست

افزايش 2.5 برابرى منابع مالى صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور

معاون علمى و فناورى رييس‌جمهور گفت: صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور بايد در حوزه علم و فناورى جريان‌ساز بوده و توجه خود را نسبت به پژوهش‌هاى بنيادى كم نكند.

به گزارش خبرگزارى ايسنا، دكتر نسرين سلطانخواه كه در نشست رييس و اعضاى كميته‌هاى تخصصى صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور سخن مى‌گفت، ادامه داد: صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور با توجه به بودجه اندك خود بايد در حوزه علم و فناورى جريان‌سازى و الگوسازى كرده و منشا زايش و توليد در كشور باشد. وى با اعلام افزايش 2.5 برابرى منابع مالى صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور طى سال جارى افزود: اين صندوق بايد با الگوسازى در پژوهش كشور به روح تحقيق، علم و فناورى فكر و سياست نو بدمد.

معاون علمى و فناورى رييس‌جمهور با بيان اينكه صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور با فكر و ايده‌اى خوب پايه‌گذارى شده است، گفت: با توجه به اينكه در زمان تأسيس اين صندوق، معاونت علمى و فناورى رياست‌جمهورى، بنياد ملى نخبگان و ستادهاى فناورى راهبردى وجود نداشتند اين صندوق بر اساس يك راهبرد و فكر ارزشمند زير نظر مستقيم رييس‌جمهور شكل گرفت.

وى افزود: در حال حاضر با توجه به وجود بنياد ملى نخبگان و ستادهاى فناورى راهبردى و صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور كه زير نظر معاونت علمى و فناورى رياست‌جمهورى فعاليت مى‌كنند، تمامى اين مجموعه‌ها نيازمند يك هماهنگى و هم افزايى هستند تا بتوانند يكديگر را تقويت كنند چرا كه در يك خانواده، موفقيت يك گروه بستگى به موفقيت ساير اجزاى آن دارد. معاون علمى و فناورى رئيس‌جمهور با تأكيد بر اينكه صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور داراى ظرفيت‌هاى بسيار خوبى است، تصريح كرد: مهمترين وظيفه فعلى اين صندوق مشخص كردن وجه تمايز خود با فعاليت مراكزى مانند معاونت‌هاى پژوهشى دانشگا‌ه‌هاست چرا كه اگر مسير و اهداف اين صندوق مشخص نباشد، اين شبهه ايجاد مى‌شود كه اين صندوق تفاوتى با اين مراكز ندارد.

وى تصريح كرد: با توجه به اين كه بنياد ملى نخبگان، كرسى پژوهشى اعطا كرده و از محققان دوره‌هاى پسادكترى حمايت مى‌كند و اين حمايت‌ها هم در گذشته توسط صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور صورت مى‌گرفت، براى جلوگيرى از موازى كارى صندوق مى تواند در انتخاب افراد واجد شرايط، معيارهايى متفاوت با بنياد و با يك سطح پايينتر برگزيند. همچنين اين صندوق مى‌تواند در انتخاب اساتيد نمونه كشورى جريان‌سازى كند به طورى كه از ميان اساتيد نمونه دانشگاه‌ها در دو بخش اساتيد نمونه جوان زير 40 سال و اساتيد نمونه بالاى 40 سال، افرادى را انتخاب كرده و به آنها گرنت پژوهشى اعطا كند.

سلطانخواه ادامه داد: همچنين با توجه به حمايت بنياد ملى نخبگان از استادياران جوان تحت پوشش خود، صندوق نيز مى تواند براى جلوگيرى از موازى كارى از استادياران واجد معيارهاى صندوق كه تحت پوشش بنياد ملى نخبگان نيستند، حمايت كند.

معاون علمى و فناورى رييس‌جمهور با تاكيد بر حفظ هماهنگى و انسجام در فعاليت‌هاى زيرمجموعه‌اى معاونت علمى و فناورى رياست‌ جمهورى گفت: در اين راستا به تمامى ستادهاى فناورى راهبردى ابلاغ شده است كه اختراعات داراى قابليت ثبت بين المللى را به صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور ارجاع دهند. همچنين صندوق مى‌تواند با حضور در جشنواره‌هاى نوآورى و شكوفايى، طرح‌هايى را كه قابليت ثبت بين المللى دارند انتخاب و بر روى آنها سرمايه‌گذارى كند.

وى با بيان اين كه در حال حاضر به مقوله تجارى‌سازى و تبديل علم به ثروت توجه خوبى مى‌شود، خاطرنشان كرد: اين امر بسيار خوب است اما نبايد توجه به علوم بنيادى و پايه فراموش شده و محققان فعال در اين حوزه ها نااميد شوند؛ بنابراين صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور نبايد از توجه به اين موضوعات غافل شود. به گفته دكتر سلطانخواه؛ صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور مى تواند از صندوق هاى پژوهش و فناورى كشور به عنوان صندوق هاى كارگزار استفاده كند.

وى در پايان يكى از دلايل پيشرفت مقالات علمى ايران در پايگاه علمى اسكوپوس و كسب مقام اول علمى منطقه را همكارى معاونت علمى و فناورى رياست‌جمهورى با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در جهت حمايت از مجلات علمى علوم پزشكى عنوان كرد و گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با حمايت‌هاى معاونت علمى و فناورى رياست‌جمهورى مجلات علوم پزشكى را براى كسب نمايه در اين پايگاه تشويق كرد به طورى در حال حاضر 77 مجله علوم پزشكى در اين پايگاه نمايه شده است.