مرکز رشد شريف صفحه نخست

ساماندهى مراكز پژوهشى دولتى/ حمايت از تمام وقتى دانشجويان دكترى

قائم مقام ستاد راهبرى اجراى نقشه جامع علمى كشور گفت: پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالى وابسته به دستگاه‌هاى اجرايى در راستاى اجراى نقشه جامع علمى كشور ساماندهى خواهند شد.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر منصور كبگانيان در مورد جزئيات دستور كار جلسه ستاد راهبرى اجراى نقشه جامع علمى كشور، اظهار داشت: موضوع پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالى وابسته به دستگاه‌هاى اجرايى در اين جلسه مورد بحث قرار گرفت و با توجه به اينكه در نقشه جامع علمى كشور مقرراتى در مورد ساماندهى اين موسسات وضع شده، مقرر شد با توجه به كارهايى كه در دولت در اين زمينه انجام شده است، پس از كار كارشناسى طبق مصوبه ستاد راهبرى اين موسسات در راستاى اجراى نقشه جامع علمى ساماندهى شوند.

وى ادامه داد: موضوع بعدى تقسيم كار ملى در حوزه علم و فناورى طبق اقدام ملى 2 از راهبردكلان 1 بود كه توسط تيم پژوهشى ستاد، مدلى براى دسته‌بندى دستگاه‌ها طبق الگوى عرضه و تقاضا ارائه و مقرر شد وظايف نهادهاى مسئول در حوزه علم و فناورى از جمله وزارت علوم و معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى طبق اين مدل تبيين شود.

عضو شوراى عالى انقلاب فرهنگى افزود: البته بعضى از اعضاى ستاد پيشنهادهاى ديگرى مبنى بر استفاده از ساير الگوها ارائه كردند كه مقرر شد با توجه به ضرورت تقسيم كار براى جلوگيرى از موازى كارى، اين پيشنهادها هم مورد بررسى قرار گيرد.

حمايت از فعاليت تمام وقت دانشجويان دكترى در دانشگاه‌ها

كبگانيان يادآور شد: موضوع بعدى جلسه امروز اقدام ملى شماره 4 از راهبرد كلان 8 مبنى بر حمايت از فعاليت تمام وقت دانشجويان دكترى در دانشگاه‌ها بود كه ابتدا گزارش كارشناسى شامل طرح و اهميت بحث، وضعيت موجود، سياست‌هاى لازم و روش‌هاى متنوع حمايت از اين برنامه به استحضار اعضاى ستاد رسيد.

وى افزود: بعد از ارائه اين گزارش ضمن تصويب كليات آن، اعضاى ستاد دستگاه‌هاى ذى‌ربط در اين زمينه را موظف كردند تا ظرف مدت يك ماه جزئيات برنامه‌هاى خود را در اين مورد به ستاد ارائه كنند.