مرکز رشد شريف صفحه نخست

راه اندازى شبكه فن بازار منطقه اى و تخصصى/ ساماندهى خريد فناورى در پارك پرديس

مدير فن بازار ملى ايران از توسعه شبكه فن بازار ملى خبر داد و گفت: با حمايتهاى دولت و اقدامات پارك فناورى پرديس در 8 استان شبكه تبادل فناورى منطقه اى و 6 نهاد تخصصى براى راه اندازى شبكه تبادل فناورى تخصصى ايجاد مى شود.

سيد احمدرضا علايى طباطبايى، در گفتگو با خبرگزارى مهر با اشاره به مزاياى ايجاد فن بازار در كشورهاى مختلف افزود: زير ساخت فن بازار با هدف تسهيل ارائه خدمات به متقاضيان و بكارگيرى فناوريهاى جديد از سوى فعالان حوزه هاى مختلف علمى در دنيا مورد استفاده قرار مى گيرد.

مدير فن بازار ملى ايران به راه اندازى شبكه فن بازار ايران در پارك پرديس اشاره كرد و اظهار داشت: با راه اندازى اين شبكه علاوه بر ارائه خدمات مختلف در حوزه تجارى سازى و كمك به جذب و بكارگيرى فناوريهاى جديد، اقدام به ايجاد بانك اطلاعات مرجع كشور در حوزه هاى مختلف فناورى شده كه هم اينك از طريق تارنماى www.techmart.ir قابل بهره بردارى است.

علايى از برنامه هاى توسعه اى اين شبكه خبر داد و خاطرنشان كرد: با توجه به تجربيات كشور در زمينه ايجاد زير ساختهاى لازم براى فن بازار، برنامه هايى براى گسترش فن بازار در دستور كار قرار گرفت كه از آن جمله مى توان به همكارى با استانداريها با محوريت‌ پاركهاى علم و فناورى استانها و نهادهاى تخصصى فناورى اشاره كرد كه از سال 1388 در دستور كار فن بازار ملى قرار گرفت. وى ادامه داد: تاكنون قرارداد راه اندازى شبكه تبادل فناورى منطقه اى در 8 استان و قراردادهايى براى راه اندازى 6 نهاد تخصصى شبكه تبادل فناورى تخصصى منعقد شده است.

مدير فن‌بازار ملى ايران با اشاره به مزاياى شبكه هاى فن بازار منطقه اى و تخصصى اضافه كرد: شبكه فن بازارهاى منطقه اى و تخصصى ضمن ايجاد امكان تجميع پتانسيل هاى موجود در حوزه فناورى در مناطق مختلف كشور در قالب يك شبكه ملى و متمركز، از موازى كارى در داخل و خريد بى مورد فناورى از خارج جلوگيرى كرده و امكان بهره‌ گيرى از توانمنديها و فرصتهاى موجود در كشور را فراهم مى آورد.