مرکز رشد شريف صفحه نخست

عناوين برنامه راهبردى 3 سال آينده پارك فناورى پرديس اعلام شد

برنامه راهبردى 3 سال آينده پارك فناورى پرديس در حوزه هاى توسعه فناورى، تقويت شركتهاى دانش بنيان و ارتقاى شاخص هاى اقتصادى به تصويب رسيد.

به گزارش خبرگزارى مهر، برنامه هاى 3 سال آينده پارك فناورى پرديس در دومين جلسه شوراى پارك مورد بررسى قرار گرفت و به تصويب رسيد.

برنامه هاى راهبردى 3 ساله اين پارك در پنج محور "ارتقاى شاخصهاى اقتصادى"، "توسعه فناورى"، "حمايت از ايجاد و تقويت شركتهاى دانش بنيان"، "ارتقا و توسعه شاخصهاى سازمانى" و "توسعه فيزيكى پارك" و 36 عنوان تدوين و تصويب شد.

كمك به افزايش صادرات محصولات و خدمات شركتهاى عضو، افزايش تعداد ثبت پتنت هاى داخلى و بين المللى، افزايش پروژه هاى منعقد شده ميان شركتهاى عضو پارك با دانشگاه و افزايش تعداد شركتهاى دانش بنيان عضو پارك از جمله عناوين برنامه راهبردى 3 سال آينده اين پارك است.