مرکز رشد شريف صفحه نخست

تاسيس نهاد دانشمندان بدون مرز / راه اندازى انجمن علمى ايران و اروپا

معاون علمى و فناورى رئيس‌جمهور پيشنهاد تشكيل نهاد دانشمندان بدون مرز براى خدمت به كشورهاى فقير و تاسيس انجمن همكارى علم و فناورى با كشورهاى اروپايى را ارائه داد.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر نسرين سلطانخواه در نشست مطبوعاتى در وين از پيشنهاد ايران در زمينه تاسيس نهاد دانشمندان بدون مرز متشكل از دانشمندانى كه بتوانند زير نظر سازمان ملل فعاليت كنند و در راه خدمت به كشورهاى فقير، دانش فنى و اطلاعات خود را به آنها ارايه بدهند، خبر داد.

معاون علمى و فناورى رئيس‌جمهور در اين نشست كه در سفارت جمهورى اسلامى ايران برگزار شد، همچنين پيشنهاد تاسيس انجمن همكارى علم و فناورى با اتريش و ديگر كشورهاى اروپايى را ارائه داد و افزود: ايران آمادگى تاسيس اين انجمن را دارد كه تيمى واحد، متشكل از دانشمندان اروپا و ايران باشد و بتواند در پرتو همكارى و انسجام در زمينه پيشرفت علم و فناورى دو طرف گامهاى اساسى بردارد.

وى با تاكيد بر اينكه ايران تمايل دارد به طور جدى دانش فنى خود را براى توسعه صلح و رفاه مردم فقير دنيا منتقل كند، اظهار داشت: جمهورى اسلامى ايران براى بازكردن دريچه اى جديد همكارى ميان ايران و ديگر كشورها در زمينه علم و فناورى و توسعه ديپلماسى عمومى آمادگى كامل دارد.

سلطانخواه با اشاره به وجود تحريم ها عليه ايران خاطر نشان كرد: جمهورى اسلامى ايران كه از 30 سال پيش تاكنون مورد تحريم قرار گرفت توانست با اتكا به توانمنديهاى نيروهاى متخصص داخلى خود به قله هاى رفيع پيشرفت نايل آيد و دستيابى به فناوريهاى هسته اى صلح آميز گوشه اى از اين گونه پيشرفتها است.