مرکز رشد شريف صفحه نخست

كنفرانس بين‌المللى پارك‌هاى علم و فناورى در آذر ماه سال 90 برگزار مى‌شود

نخستين كنفرانس بين المللى پارك هاى علم وفناورى و مراكز رشد مناطق آسيا اول تا سوم آذر ماه جارى در هتل عباسى اصفهان برگزار مى شود.

به گزارش خبرگزارى دانشجو، هدف از برگزارى اين كنفرانس معرفى آخرين دستاوردهاى علمى در زمينه پارك‌هاى علم و فناورى، فراهم‌سازى زمينه تبادل اطلاعات بين مديران و كارشناسان پارك‌هاى علم و فناورى، بررسى جايگاه پارك‌هاى علم و فناورى در توسعه منطقه‌اى و جلب نظر برنامه‌ريزان كلان به اهميت توسعه فناورى از طريق ايجاد پارك‌هاى علم و فناورى است.

بر اساس اين گزارش، گردهمايى بين المللى پارك هاى علم و فناورى در سال 2011 توسط شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان و با مشاركت سازمان علمى، فرهنگى و آموزشى ملل متحد (يونسكو)، انجمن بين المللى پارك هاى علمى (IASP) و انجمن پارك هاى علمى آسيا (ASPA) در تاريخ اول تا سوم آذرماه سال جارى در محل مهمانسراى عباسى اصفهان برگزار مى‌‌شود.

خاطرنشان مى شود، از ديگر برنامه هاى اين كنفرانس، انتخاب برترين شركت دانش‌بنيان مستقر در پارك‌هاى علمى آسيا و سازماندهى جايزه ASPA Award 2011 و برگزارى نمايشگاه جانبى با حضور مراكز رشد، پارك‌هاى علم و فناورى، سازمان‌ها و موسسات پژوهشى و فناورى و شركت‌هاى خصوصى داراى دستاوردهاى تكنولوژيك است.

گفتنى است، قبل از شروع كنفرانس دو كارگاه آموزشى در دو روز متوالى با حضور متخصصان بين‌المللى در زمينه مباحث روز مديريت مراكز رشد و پارك‌هاى علم و فناورى برگزار مى شود.

بنابراين گزارش، قوانين و سياست‌هاى حمايتى دولت‌ها از نوآورى و توسعه فناورى، اهميت و ضرورت شبكه‌سازى در مراكز رشد و پارك‌هاى علم و فناورى ، نقش پارك‌هاى علم و فناورى در برنامه‌هاى توسعه ملى و منطقه‌اى، روش‌هاى ارتقاء و بهبود ارائه خدمات با ارزش افزوده به شركت‌هاى مستقر و پارك‌هاى علم و فناورى و مدل‌هاى تجارى‌سازى دستاوردهاى شركت‌ها و موسسات فناورى از محورهاى اين كنفرانس است.