مرکز رشد شريف صفحه نخست

زمينه سازى براى تجارى سازى طرح هاى تحقيقاتى دانشگاهى در كشور

معاون جديد فناورى و نوآورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى گفت: ايجاد سازو كار براى تجارى سازى با اولويت طرحهاى تحقيقاتى دانشگاهى و نياز سنجى براى ادامه طرحهاى كلان ملى از مهمترين برنامه هاى اين معاونت است .

معاون جديد فناورى و نوآورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى توجه به تجارى سازى فناوريها در قالب ستادهاى راهبردى را از ديگر برنامه هاى اين معاونت نام برد و اضافه كرد: علاوه بر اين درصدد هستيم تا زمينه هاى تجارى سازى فناوريها با تاكيد بر تجارى سازى طرحهاى پژوهشى دانشگاهى فراهم كنيم.

وى تعامل با كليه بخشهاى پژوهشى و مراكز تحقيقاتى وزارتخانه هاى بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و علوم، تحقيقات و فناورى و نياز سنجى براى ادامه روند طرحهاى كلان ملى را از ديگر برنامه هاى اين معاونت عنوان كرد.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر محمودرضا آقاميرى پيش از ظهر شنبه در مراسم معارفه معاونين فناورى و نوآورى و امور بين الملل و انتقال فناورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى با اشاره به برنامه هاى اين معاونت، افزود: گسترش سريع و مديريت شده كليه فعاليت هاى اين معاونت از مهمترين برنامه ها است.