مرکز رشد شريف صفحه نخست

جزئيات دو صندوق حامى پژوهشگران/ نحوه پرداخت پژوهانه به دانشجوى دكترى

معاون علمى و فناورى رئيس جمهورى با اشاره به جايگاه صندوق توسعه ملى و صندوق شكوفايى و نوآورى گفت: صندوق توسعه ملى براى حمايت از طرحهاى ملى دولتى و صندوق نوآورى براى حمايت از طرحهاى كوچك بخش خصوصى ايجاد شده است.

دكتر نسرين سلطانخواه در پاسخ به خبرگزارى مهر به نحوه مشاركت معاونت علم و فناورى رياست جمهورى در صندوق توسعه ملى براى تجارى سازى دستاوردهاى پژوهشى اشاره كرد و گفت: صندوق توسعه ملى براى تجارى سازى و سرمايه گذارى روى دستاوردها و طرحهاى بزرگ دولتى است.

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى اضافه كرد: در كنار اين صندوق، صندوق نوآورى و شكوفايى در معاونت ايجاد شد كه فعاليت هاى آن معطوف به سرمايه گذارى هاى كوچك و متوسط بخش خصوصى و حمايت از طرحهايى است كه در اين بخش اجرايى مى شود. وى همچنين با تاكيد براينكه روند اعطاى پژوهانه همچنان ادامه دارد افزود: روند اعطاى پژوهانه هيچ تغييرى نيافته است و طى شرايطى اين حمايتها براى دانشجويان دوره دكترى اعمال مى شود.

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى به شرايط اعطاى پژوهانه اشاره كرد و يادآور شد: دانشجويان دوره دكترى در صورتى كه آزمون جامع را با موفقيت پشت سر بگذرانند و پروژه مصوب دوره دكترى آنها تقاضا محور باشد و يكى از نيازهاى ملى را پاسخگو باشد، مشمول طرح اعطاى پژوهانه هستند.

وى با تاكيد بر اينكه پژوهانه به دانشگاهها داده مى شود اظهار داشت: معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى مبلغ 5 ميليون تومان را در قالب پژوهانه به هر دانشجو پرداخت مى كند كه اين مبلغ با حمايت و تاييد وزارتخانه هاى علوم، تحقيقات و فناورى و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اعطا مى شود.

سلطانخواه ادامه داد: اعطاى پژوهانه از سال گذشته آغاز شده و تا كنون ميزان 32 ميليارد تومان پژوهانه به 6 هزار و 400 دانشجوى دكترى اعطا شده است.

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى با بيان اينكه اين روند در سال 90 ادامه دارد، خاطرنشان كرد: اعطاى اين پژوهانه محدوديتى در رشته ندارد و به هر دانشجو اعم از دانشجويان رشته هاى فنى و يا علوم انسانى كه پايان نامه آنها در جهت رفع نيازهاى كشور باشد اعطا مى شود.