مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى چهارمين كنفرانس مديريت دانش در بهمن ماه امسال در مركز همايش‌هاى رازى

چهارمين كنفرانس «مديريت دانش» 25 و 26 بهمن ماه سال جارى در مركز همايش‌هاى رازى تهران برگزار مى‌شود.

به گزارش ايسنا، مديريت دانش، رويكرد نظام‏مند خلق، دريافت، سازماندهى، دستيابى و استفاده از دانش و آموخته‏‌ها در سازمان‏هاست و به ‏بهبود تصميم‏ گيرى، انعطاف ‏پذيرى بيشتر، افزايش سود، كاهش بار كارى، افزايش بهره‏ ورى، ايجاد فرصت‏هاى جديد كسب و كار، كاهش هزينه، سهم بازار بيشتر و بهبود انگيزه كاركنان كمك مي‏كند.

به گفته برگزاركنندگان اين كنفرانس، آشكار كردن ضرورت و نقش سرنوشت‌ساز مديريت دانش سازمانى در آينده سازمان‌ها، تبادل دانش و تجربيات انديشمندان و شركتهاى صاحب تجربه در زمينه مديريت دانش، تشويق انديشمندان و صاحبنظران مديريت دانش و حوزه‌هاى وابسته به ارائه دستاوردهاى علمى، بررسى دستاوردهاى ارزنده مديران و كارشناسان سازمان‌ها و شركتهاى مختلف در زمينه مديريت دانش، و جلب نظر سياستگذاران عالى و مديران ارشد دولتى و خصوصى نسبت به مديريت دانش است.

اين همايش در 4 محور «مديريت دانش»، «دانش»، «حوزه‌هاى مديريت دانش»، و «توسعه اقتصادى دانش محور» برگزار مى‌شود.

محور «مديريت دانش» شامل مديريت دانش، ساختارها و سازوكارهاى سازمانى؛ ابزار و فناورى‌هاى مديريت دانش؛ مديريت دانش، منابع انسانى و فرهنگ سازمانى؛ نظريه‌ها، مدل‌ها و مفاهيم مديريت دانش؛ سيستم‌هاى مديريت دانش؛ و طراحى، پياده سازى و اجراى مديريت دانش؛ مدل‌هاى بلوغ مديريت دانش است.

محور «دانش» شامل نقشه‌ها و مخازن دانش؛ توليد ارزش و سرمايه از طريق دانش؛ دانش آفرينى سرمايه‌ءهاى دانشى و سرمايه زايى دانش؛‌اندازه گيرى و ارزيابى دارائى‌هاى دانشى؛ تدوين استراتژى دانشى سازمان‌ها؛ شناسائى، جذب و مديريت منابع دانشى برون سازمانى؛ تكنيك‌هاى معرفى و اشاعه دانش؛ اندازه گيرى و ارزيابى اثربخشى مديريت دانش؛ و انتقال و تسهيم دانش است.

محور «حوزه‌هاى مديريت دانش» را تجارب بين‌المللى مديريت دانش؛ چالش‌ها و فرصت‌هاى پياده سازى مديريت؛ دانش دانشگران و مهندسى دانش؛ مدل‌هاى تعالى و مديريت دانش؛ حافظه سازمانى؛ امنيت اطلاعات و مستندسازى دانش؛ عارضه يابى مديريت دانش؛ و اقتصاد دانشى تشكيل مى‌دهند.

همچنين «محور توسعه اقتصادى دانش محور» را مديريت دانش و مزيت رقابتى سازمان؛ راهكارهاى تبديل دانش به محصول؛ بنگاه ‌هاى اقتصادى و مديريت دانش؛ مدل‌هاى تجارى دانش محور؛‌ شركت‌هاى دانش بنيان؛ و مديريت دانش در بخش‌هاى اقتصادى شامل مى‌شود.

بر پايه اين گزارش، علاقه‌مندان مى‌توانند براى كسب اطلاعات بيشتر به نشانى اينترتى http://www.kmiran.com مراجعه كنند.