مرکز رشد شريف صفحه نخست

تشكيل‌ستاد اجرايى نقشه‌جامع علمى/اختصاص هزارميلياردتومان به شركتهاى دانش‌بنيان

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى با اشاره به لزوم تشكيل ستاد اجرايى شدن نقشه جامع علمى كشور گفت: ستاد راهبرى براى اجرايى شدن نقشه زير نظر دبيرخانه شوراى عالى انقلاب فرهنگى ماموريت نهادهاى مختلف را مشخص مى كند.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر نسرين سلطانخواه سه شنبه در مراسم رونمايى از نقشه جامع علمى سلامت افزود: بر اساس فعاليت اين ستاد راهبرى، نهادهاى اجرايى وظيفه خود را مى دانند و اگر اين الزامات فراهم نشود، دستيابى به اهداف نقشه هم محقق نمى شود.

وى خاطرنشان كرد: ستاد راهبرى براى اجرايى شدن نقشه زير نظر دبيرخانه شوراى عالى انقلاب فرهنگى ماموريت نهادهاى مختلف را مشخص مى كند و بر اساس آن نهادهاى اجرايى وظيفه خود را مى دانند و اگر اين الزامات فراهم نشود، دستيابى به اهداف نقشه هم محقق نمى شود.

سلطانخواه گفت: انتظار جامعه اين است كه اسناد بالادستى، كارآيى و كارآمدى حوزه هاى تخصصى را بالا ببرد و اولويت هاى علمى و فناورى كه به خوبى در نقشه ديده شده است، اجرايى شود.

وى افزود: پس از ترسيم نقشه جامع علمى كشور، اقدامات ملى و فرآيندهاى اجرايى بايد آغاز شود كه در اين مسير تهيه برنامه اجرايى، تدوين برنامه هاى 5 ساله، تدوين ساز و كار اجرايى و نظارتى و تشكيل رصدخانه براى نظارت بر اجراى نقشه جامع علمى كشور از جمله اين اقدامات است.

معاون علمى و فناورى رياست جمهورى با اشاره به هدفگذارى تعداد شركت هاى دانش بنيان در برنامه هاى بالادستى گفت: تعداد اين شركت ها بايد به 50 هزار شركت برسد و در سال 90 صندوق نوآورى و شكوفايى حمايت از شركتها را برعهده دارد. 3 هزار ميليارد تومان براى اين شركتها در نظر گرفته شده كه در سال 90 يك هزار ميليارد تومان آن ديده شده است.