مرکز رشد شريف صفحه نخست

اعطاى كرسى پژوهشى در 7 زمينه فناورى/ آيين‌نامه جديد تجارى سازى پژوهش

رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران با بيان اينكه در حال حاضر 15 كرسى پژوهشى و 5 گرنت پژوهشى اعطا شده است گفت: صندوق حمايت از پژوهشگران در 7 زمينه علمى كرسى پژوهشى اعطا كرده است.

به گزارش خبرگزارى مهر، محمدرضا پورابراهيمى در حاشيه نشست مشترك مديران و روساى استانى بنياد ملى نخبگان در جمع خبرنگاران با اشاره به فعاليتهاى اين صندوق ‌افزود: فعاليت هاى اين صندوق در چهار زمينه حمايت از طرحهاى پژوهشى، تجارى سازى، ثبت پتنت و اعطاى كرسى ها و گرنت هاى پژوهشى معطوف شده است.

وى با اشاره به فعاليت هاى صندوق حمايت از پژوهشگران در زمينه حمايت از طرحهاى پژوهشى، اظهار داشت: در طى سالهاى اخير اعطاى اعتبارات اين صندوق معطوف به طرحهاى پژوهشى بوده است كه در اين راستا حدود 2 هزار و 300 طرح به اين صندوق ارائه شده است كه از اين تعداد حدود هزار و 100 طرح پس از ارزيابى در كميته هاى تخصصى به تاييد نهايى براى دريافت تسهيلات از صندوق رسيدند.

رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران به بيان اقدامات اين صندوق در زمينه تجارى سازى طرحهاى پژوهشى پرداخت و يادآور شد: يكى از فعاليت هاى اصلى كشور در حوزه علمى، فرآيند پژوهش و رسيدن به نتايج علمى و استفاده از اين نتايج در حوزه هاى مختلف صنعتى است از اين رو فرآيند تجارى سازى يكى از اولويت هاى اين صندوق است.

وى با تاكيد بر اينكه در حال حاضر 90 طرح در دست بررسى براى تجارى سازى است، اضافه كرد: از اين تعداد 26 طرح براى تجارى سازى تاييد شده و برخى ديگر از طرحها پس از ارزيابى از دستور كار خارج شده است.

پور ابراهيمى، ثبت پتنت را از ديگر اقدامات حمايتى اين صندوق برشمرد و ادامه داد: در اين راستا 145 طرح در دست بررسى است . البته 11 طرح نيز به ثبت بين المللى رسيده اند.

عضو هيئت علمى دانشگاه شهيد بهشتى با اشاره به آيين نامه اعطاى كرسى ها و گرنت هاى پژوهشى،‌ خاطرنشان كرد: طبق اين آيين نامه به اساتيد پيشكسوت كرسى هاى پژوهشى اعطا مى شود و اين اساتيد در طى زمانى مشخص بايد فعاليت هاى علمى در زمينه هاى مرتبط را اجرايى كنند و گزارش عملكرد خود را به اين صندوق ارائه دهند.

وى با بيان اينكه در حال حاضر 15 كرسى پژوهشى و 5 گرنت پژوهشى اعطا شده است، گفت: صندوق حمايت از پژوهشگران در 7 زمينه گداخت هسته اى،‌ نانو تكنولوژى، مخابرات، سلولهاى بنيادى، پزشكى، الهيات و زبان و ادب فارسى كرسى هاى پژوهشى اعطا كرده است.

پور ابراهيمى، سطح گرنت هاى پژوهشى را نسبت به كرسى هاى پايين توصيف كرد و افزود: از جمله مزاياى كرسى هاى پژوهشى پرداخت حدود 30 ميليون تومان به اساتيد است كه پرداخت اين تسهيلات و افزايش آن منوط به گزارش عملكرد اين اساتيد است.

وى همچنين به برنامه هاى آتى اين صندوق اشاره و خاطر نشان كرد: اولويت برنامه هاى آتى اين صندوق به ويژه در سال جهاد اقتصادى، توجه به فرآيند اقتصادى فعاليت هاى پژوهشى است تا از اين طريق نتايج دستاوردهاى علمى در حوزه هاى مختلف بكار برده شود كه اين امر چيزى جز تجارى سازى طرحهاى پژوهشى نيست.

رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران با انتقاد از عدم مشاركت اقتصاددانان در مقوله تجارى سازى طرحهاى پژوهشى،‌ يادآور شد: در اين راستا آيين نامه جديد فرآيند تجارى سازى طرحهاى پژوهشى تدوين شده است. وى با بيان اينكه پيش نويس اوليه اين آيين نامه نهايى شده، ادامه داد: اين آيين نامه به معاونت علمى ارائه مى شود كه در صورت تاييد در كشور اجرايى خواهد شد.

پور ابراهيمى، برنامه ريزى در زمينه هاى پذيرش شركتهاى مشمول تجارى سازى در فرابورس (OTC)، پذيرش شركتهاى سرمايه گذارى صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور در فرابورس، همكارى نزديك با اعضاى حقوقى هيئت امنا براى اخذ نيازهاى پژوهشى و تجارى سازى به ويژه با وزارتخانه هاى صنايع و جهاد كشاورزى و هدف گذارى براى رسيدن به منابع مالى از محل فعاليت هاى تجارى سازى در بودجه سال 90 را از ديگر برنامه هاى آتى اين صندوق عنوان كرد.