مرکز رشد شريف صفحه نخست

اجرايى كردن قانون حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان؛ برنامه ويژه وزارت علوم

دكتر محمد مهدى نژاد نورى در گفت‌وگو با خبرگزارى دانشجو، اظهار داشت: قانون حمايت از شركت هاى دانش بنيان نقش موثرى در تجارى سازى فناورى ها و دستاوردهاى علمى جامعه دارد كه اين امر در راستاى تعيين شعار جهاد اقتصادى از سوى رهبر معظم انقلاب است.

وى خاطرنشان كرد: بسترهاى اجراى قانون حمايت از شركت هاى دانش بنيان فراهم شده و اميدواريم اين قانون در سال جديد اجرايى شود.

معاون پژوهشى وزير علوم افزود: از ديگر برنامه هاى وزارت علوم در سال 90 تقويت رابطه دانشگاه و صنعت است كه قرار است اين برنامه از طريق هدفمندسازى پژوهش هاى دانشگاهى و پژوهشكده هاى فعال كشور انجام شود.

مهدى نژاد نورى با اشاره به تدوين و بازنگرى تعدادى از آيين نامه هاى وزارت علوم در سال گذشته گفت: در سال جارى وزارت علوم آيين نامه هاى فرصت مطالعاتى، دكترى و دكترى پژوهش محور را كه در سال گذشته مورد بازنگرى قرار داده، به طور جدى عملياتى مى كند.

وى بيان داشت: همچنين در سال 90 تقويت انجمن هاى علمى و نشريات علمى در راستاى فعاليت معاونت پژوهشى وزارت علوم قرار خواهد گرفت.