مرکز رشد شريف صفحه نخست

صندوق هزار ميليارد تومانى در سال 90 براى محققان فعال مى‌شود

صندوقى با سرمايه اوليه يك هزار ميليارد تومان در صورتى كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد به گفته معاون پژوهشى و فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در سال 90 در اختيار محققان و نوآوران قرار مى‌گيرد.

محمد مهدى‌نژاد نورى در گفتگو با خبرنگار مهر در اين باره گفت: در قانون حمايت از شركت‌هاى دانش بنيان تاكيد شده كه دولت ظرف سه سال بايد به ميزان سه هزار ميليارد تومان از محل صندوق ملى توسعه يا صندوق ذخيره ارزى به صندوق نوآورى و شكوفايى واگذار كند. البته قانون تعيين نكرده كه هر ساله بايد چه درصدى از اين سه هزار ميليارد تومان به اين صندوق وارد شود.

معاون پژوهشى و فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى افزود: با توجه به انگيزه‌اى كه دكتر احمدى‌نژاد دارد، يك هزار ميليارد تومان در رديف‌هاى متفرقه در نظر گرفته شده تا پس از تصويب در مجلس شوراى اسلامى به عنوان سرمايه اوليه صندوق نوآورى و شكوفايى براى سال آينده مورد استفاده قرار گيرد.

مهدى‌نژاد نورى يادآور شد: سرمايه صندوق نوآورى و شكوفايى بايد ظرف سه سال به سه هزار ميليارد تومان برسد.