مرکز رشد شريف صفحه نخست

معاون پژوهشى وزير علوم: 26 هزار مقاله داخلى و ثبت شده در ISC و ISI در سال 2010

به گزارش خبرگزارى دانشجو، دكتر مهدى نژاد نورى در گردهمايى پذيرفته شدگان بورس اعزام به خارج از كشور كه در دانشگاه صنعتى اميركبير برگزار شد، گسترش كيفى آموزش عالى و اصلاح تركيب دانشجويى را از اولويت‌هاى آموزش عالى كشور در برنامه پنجم توسعه عنوان كرد واظهار داشت: هم اكنون وضعيت توليدات علمى و رشد منحنى مقالات در دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشى كشور مناسب است به طورى كه در سال 2010، هجده هزار مقاله ثبت شده در ISI داشتيم كه اگر مقالات داخلى و ثبت شده در ISC را هم حساب كنيم، جمع مقالات به 26 هزار مى رسد.

وى هدف از انجام امور پژوهشى در كشور را آشنايى دانشجويان با روش تحقيق و توانايى انجام تحقيقات محورى دانست و افزود: ما امروز در مقطعى به سر مى بريم كه انواع مشوق‌ها، آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، امور پژوهشى را به سوى هدفمند شدن و مطابق با نيازهاى كشور سوق دهند كه با انجام برنامه ريزى‌هاى كلان و چند ساله اولويت‌هاى پژوهشى كشوردر زمينه‌هاى مختلف را به سرانجام برسانيم.

معاون پژوهشى و فناورى وزير علوم تصريح كرد: دانشجويان بورسيه نيز بايد از هم اكنون اولويت‌هاى پژوهشى خود را براساس پروژه‌هاى مشخص و محورهاى پژوهشى را كه مورد نياز كشور هستند،تعيين كنند.

وى همچنين نقشه جامع علمى كشور و مفاد آن را ملاك و شاخص انجام امور علمى و توليدات علمى- پژوهشى مورد نياز كشور عنوان كرد وگفت: مجموع فعاليت‌هاى علمى بايد در راستاى حركت كلى جامعه باشد تا هم افزايى ايجاد شود و به توليد ثروت بيانجامد كه فعاليت شركت‌هاى دانش بنيان در اين راستا هستند.

مهدى نژاد نورى با بيان اينكه اعزام دانشجويان براى تحصيل به خارج از كشور مقطعى نخواهد بود، اضافه كرد: اهداف اعزام دانشجويان به خارج از كشور را مى توان در محدوديت ظرفيت پذيرش دانشجو در داخل كشور، فراگيرى رشته‌هاى جديد جهان كه امكاناتش در داخل كشورفراهم نيست، رسيدن به حد اقناع كامل علمى و ضرورت حضور دانشجويان كشورمان در خارج از كشور به عنوان سفيران علمى و فرهنگى و جذب دانشجويان ديگر كشورها و همچنين تبادلات علمى و فرهنگى با ساير كشورها عنوان كرد.

وى در بخش پايانى سخنان خود با اشاره به عملكرد شوراى عالى عتف گفت: شوراى عالى عتف 10 كميسيون كارى دارد كه بخشى از فعاليت شان استخراج اولويت‌هاى علم و فناورى بر اساس نقشه جامع علمى كشور است كه عنوان اين اولويت‌ها را در اختيار دانشجويان بورسيه قرار داد.

همچنين در پايان اين نشست دانشجويان بورسيه سئولات و ديدگاه هاى خود را با معاون پژوهشى و فناورى وزير علوم در ميان گذاشتند.