مرکز رشد شريف صفحه نخست

سومين‌نمايشگاه نيازهاى فناورى شركت‌هاى شهرك‌علمى و تحقيقاتى‌اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه اصفهان، اين نمايشگاه دو روزه به منظور زمينه‌سازى انجام پروژه هاى دانشجويى و تشكيل گروه هاى فناورى دانشجويى در شركت‌هاى دانش بنيان برگزار شد.

رييس دانشگاه صنعتى اصفهان در آيين افتتاح اين نمايشگاه، ضمن بازديد از توانمندى ها و دستاوردهاى فناورى شركت هاى مستقر در شهرك علمى تحقيقاتى اصفهان، با سرفصل طرح ها و نيازهاى اين شركت ها آشنا و دانشجويان دانشگاه را به همكارى با اين مجموعه هاى علمى تشويق كرد. محمد اسماعيل همدانى گلشن گفت: اين نمايشگاه فرصتى براى حضور موثر دانشجويان و اساتيد دانشگاه در برطرف كردن نيازهاى فناورى كشور است.

وى افزود: هدف اصلى اين نمايشگاه، حركت درجهت كاربردى كردن پروژه ها و اجراى دوره هاى هدفمند كارآموزى براى دانشجويان است كه مى تواند در آينده شغلى و راه‌اندازى كسب و كار فناورانه مؤثر باشد. رييس دانشگاه صنعتى اصفهان خاطرنشان كرد: براساس آيين‌نامه اعطاى پژوهانه، در صورتى كه اساتيد دانشگاه پروژه‌ها و طرح هايى با موضوع فناورى و كارآفرينى تعريف كنند، دانشگاه حمايت ويژه مالى خواهد داشت.

همچنين رييس مركز رشد و پارك هاى فناورى شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان در اين مراسم گفت : 16 شركت فناور مستقر در شهرك علمى وتحقيقاتى اصفهان، طرح ها و ايده هاى خود را به دانشجويان دانشگاه صنعتى اصفهان ارايه مى‌كنند.

حميد مهدوى با بيان اينكه هدايت دانشجويان به سمت كارآموزى گروهى سلول‌هاى فناورى يا پروژه درسى بر روى اين موضوعات و طرح ها يكى از برنامه هاى اصلى اين نمايشگاه است در رابطه با مزيت‌هاى جانبى آن افزود: دانشجويان در اين فرصت مى‌توانند با شركت هاى فناور در رابطه با ايجاد شركت هاى زايشى وارد تعامل شوند و با نحوه راه اندازى كسب و كاردانش بنيان و تجارى سازى ايده هاى فناورانه خود بيشتر آشنا شوند و همچنين شركت ها مى‌توانند از ظرفيت هاى علمى دانشگاه بهره مند شوند.

سروش عليمرادى، رييس مركز كارآفرينى دانشگاه صنعتى اصفهان نيز گفت: دانشجويان پس ازپر كردن فرم هاى همكارى با شركت هاى مورد نظر خود، از لحاظ توانمندى علمى و اجرايى مورد ارزيابى قرار گرفته و سپس از سوى مركز كارآفرينى دانشگاه صنعتى اصفهان به شهرك علمى و تحقيقاتى معرفى مى شوند.

سومين نمايشگاه نيازهاى فناورى شركت هاى مستقر در شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان، امروز به كار خود پايان خواهد داد.