مرکز رشد شريف صفحه نخست

شهرك علمى تحقيقاتى اصفهان ميزبان كنفرانس پاركهاى علمى آسيا شد

كنفرانس بين المللى پاركهاى علم و فناورى آسيا 2011 به ميزبانى شهرك علمى تحقيقاتى اصفهان ميزبان برگزار مى شود.

به گزارش خبرگزارى مهر، ميزبانى كنفرانس بين المللى پاركهاى علمى و فناورى آسيا 2011 كه در آبان ماه سال 1390 برگزار مى شود به شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان واگذار شد.

اين كنفرانس با هدف معرفى آخرين دستاوردهاى علمى و تجربيات عملى در زمينه پاركهاى علم و فناورى، فراهم سازى زمينه تبادل اطلاعات بين مديران و كارشناسان پاركهاى علم و فناورى، بررسى راهكارهاى ارائه خدمات موثرتر به شركتهاى دانش بنيان مستقر در پاركهاى علم و فناورى و انتخاب برترين شركت دانش بنيان مستقر در پاركهاى علمى آسيا و سازماندهى جايزه ASPA Award 2011 برگزار مى شود.

در اين كنفرانس روسا، مديران و كارشناسان مراكز رشد و پاركهاى علم و فناورى جهان، مديران واحدهاى تحقيق و توسعه صنايع و سازمانهاى اجرايى، متوليان ايجاد مراكز رشد و پاركهاى علم و فناورى و معاونين و مديران پژوهش و فناورى وزارتخانه ها و سازمانهاى مرتبط حضور خواهند داشت.