مرکز رشد شريف صفحه نخست

برگزارى سومين كنفرانس بين المللى توسعه نظام تامين مالى در ايران

سومين كنفرانس بين المللى توسعه نظام تامين مالى در ايران در تاريخ 30 بهمن و 1 اسفند 1389 برگزار مى گردد. اين كنفرانس در حالى برگزار خواهد شد كه برنامه هاى گذشته مركز مطالعات تكنولوژى دانشگاه صنعتى شريف در حوزه تامين مالى با استقبال مناسبى مواجه شده اند. اين برنامه ها باعث آشنايى خيل زيادى از كارشناسان، مديران و علاقمندان مسائل مالى با سازوكار و عملكرد ابزارها، شيوه ها و نهادهاى نوين تامين مالى در پروژه هاى مختلف شده است. در همين راستا و بدنبال استقبال از اين برنامه ها، برنامه هاى ديگرى نيز توسط ساير فعالان بازار مالى در كشور برگزار شده است كه اين موضوع خود نشان دهنده پتانسيل هاى رشد بازار مالى در كشور مى باشد.

اين كنفرانس كه با همكارى تنگاتنگ بانك توسعه اسلامى و يكى از موسسات وابسته به آن (موسسه آموزش و تحقيقات اسلامى IRTI) و ساير نهادهاى مالى و صنعتى داخل كشور برگزار خواهد شد را مى توان به عنوان برنامه اى براى ارزيابى وضعيت نظام تامين مالى در كشور و بررسى قابليت ها و مكانيزم هاى رشد آن در نظر گرفت.

از عمده برنامه هايى كه در اين كنفرانس مدنظر خواهد بود، ارائه برنامه ها و سياست هاى دولت و تصميم گيران جهت توسعه نظام تامين مالى در قالب سخنرانى هاى كليدى، انتقال تجربيات شركت ها و موسسات داخلى و برخى شركت هاى معتبر بين المللى در حوزه الگوها و شيوه هاى تامين مالى در قالب برگزارى ميزگردها و پانل هاى تخصصى و برگزارى كارگاه ها و سمينارهاى آموزشى مى باشد.

مشاركت دانشگاه صنعتى شريف و بانك توسعه اسلامى به عنوان برگزاركننده، تاكيد برتوسعه نوآورى‌هاى مالى در ايران، حضور و مشاركت بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى، حضور مناسب و شايسته نهادها و ارگان هاى صنعتى و اجرايى، مشاركت با نهادهاى آموزشى معتبر بين‌المللى و طراحى كارگاه هاى آموزشى تخصصى از ويژگى هاى بارز اين برنامه مى باشد. جهت دريافت اطلاعات بيشتر به سايت كنفرانس به آدرس http://conferences.irfinance.ir مراجعه فرماييد.