مرکز رشد شريف

بازديد شهردار تهران و معاون رييس جمهور از دانشگاه صنعتى شريف