مرکز رشد شريف صفحه نخست

راه اندازى منطقه ويژه علم و فناورى/ اصفهان اولين كريدور علم و فناورى كشور

معاون پژوهشى و فناورى وزير علوم تحقيقات و فناورى از تصويب راه اندازى منطقه ويژه علم و فناورى در هيئت دولت خبر داد و گفت: اين كريدور براى شروع در استان اصفهان راه اندازى و مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.

به گزارش خبرگزارى مهر، محمد مهدى نژاد نورى صبح روز سه شنبه در نشست خبرى با اشاره به تصويب نسخه نهايى قانون منطقه ويژه علم و فناورى در مردادماه امسال از سوى هيئت دولت اظهار داشت: اين كريدور مى تواند حلقه كامل كننده ارتباط دانش و جامعه باشد. وى با بيان اينكه قانونگذار براى راه اندازى اين منطقه جريان هاى ملى و بين المللى را در نظر گرفته است، اضافه كرد: ايجاد انسجام و راهبرى در سطح كلان علم و فناورى كشور و جلوگيرى از پراكندگى منابع از جمله اهداف اين طرح است.

معاون پژوهشى وزير علوم با بيان اينكه راه اندازى تعداد محدود و تقريبا 5 منطقه ويژه علم و فناورى در اصفهان، يزد، خراسان رضوى و تبريز در برنامه داريم، گفت: با توجه به زيرساختهاى موجود، يك مهلت دوساله براى اجراى اين طرح لازم است اما براى شروع از هفته آينده اين منطقه در اصفهان شكل مى گيرد و ابعاد آن براى اجراى كل پروژه مشخص خواهد شد.

هدفمندى فعاليتهاى پژوهشى و فناورى مراكز پژوهشى

وى با اشاره به موارد عمده برنامه هاى پژوهشى و فناورى وزارت علوم تحقيقات و فناورى در دولت دهم، تربيت نيروى متخصص ارزشى در دانشگاهها را يكى از محورهاى اساسى اين برنامه ها عنوان كرد و اظهار داشت: تلاش براين است كه نيروهايى كه از دانشگاه فارغ التحصيل مى شوند اعتقاد راسخ به ارزشهاى بنيادى نظام داشته باشند. مهدى نژاد با تاكيد بر بحث تبديل علم به ثروت به عنوان يكى از محورهاى در دست اقدام معاونت فناورى و پژوهشى گفت: بحث تبديل علم به ثروت يك شعار كوتاه اما گويا است به اين معنى كه با علم بتوان نيازهاى جامعه و مشكلات پيش رو را رفع كرد تا سرآمد علمى دنيا باشيم.

وى با بيان اينكه براى دستيابى به هدف سرآمد علمى جهان بايد تمامى فعاليتهاى پژوهشى و توسعه فناورى در دانشگاهها، پژوهشگاهها و پاركهاى علم و فناورى تابع وزارت علوم هدفمند شود، خاطرنشان كرد: در اين راستا نيازها و مشكلات جامعه به شيوه علمى حل خواهد شد كه اين امر به پيشرفت كشور كمك خواهد كرد. در همين حال نيز شاهد پيشرفت علمى و تربيت نيروى انسانى با توان نوآورى خواهيم بود. معاون وزير علوم اضافه كرد: يك بخشى از فعاليتهاى ما ناظر بر توسعه دانش و شكستن مرزهاى دانش دنيا است به اين ترتيب اميدوار خواهيم بود كه صاحب كرسى علمى در دنيا باشيم براى اين مهم بايد ميان انرژى مصرفى در زمينه مرزهاى دانش و استفاده از توانمندى هاى كشور توازن برقرار كنيم.

تقويت و ارتقاى رابطه صنعت و دانشگاه

مهدى نژاد نورى بر ارتقا و تقويت رابطه صنعت و دانشگاه به عنوان يكى ديگر از محورهاى اساسى در دست اجراى وزارت علوم تاكيد كرد و گفـت: در حوزه علوم مختلف بايد مصرف كنندگان محصولات را تعيين و ارتباط گسترده اى ميان دانشگاه و جامعه برقرار كنيم. وى افزود: در اين رابطه با تمام دستگاهها تفاهمنامه امضا كرده ايم تا منابع مالى به شكل پروژه هاى دانشگاهى و آزمايشگاهى ساماندهى شود.

وى با اشاره به تعويق اجراى برخى پروژه هاى پژوهشى وزارت نفت از بازنگرى اساسى در روند اجراى اين پروژه ها و تاكيد وزير نفت بر ارتباط با دانشگاهها خبر داد و اظهار داشت: دور جديد اجراى اين پروژه ها با توان و گستردگى بيشتر و تعيين قطبهاى علمى تعريف و انجام مى شود و براى پروژه هاى قبلى نيز تعيين تكليف خواهد شد. معاون وزير علوم با بيان اينكه اين مذاكرات با وزارتخانه هاى صنايع، ارتباطات، جهاد كشاورزى و دفاع نيز انجام شده است، اضافه كرد: اين امر به صورت پروژه هاى تحصيلات تكميلى و دكترا تعريف و به وزارتخانه هاى مذكور ارائه شده است. همچنين طرحى در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى براى قانونى كردن ارتباط صنعت و دانشگاه در حال آماده سازى است. وى با بيان اينكه در برنامه پنجم توسعه احكام خوبى براى تقويت اين مهم ديده شده است، اضافه كرد: طبق اين احكام 50 درصد اعتبارات پژوهشى دانشگاهها بايد نياز محور باشد و ايجاد آزمايشگاههاى جديد از ديگر احكام مدنظر است.

توسعه كسب و كار دانش بنيان با اولويت پاركها و مراكز رشد

مهدى نژاد نورى سومين محور در دست اقدام معاونت فناورى و پژوهشى را توسعه كسب و كار دانش بنيان با اولويت محوريت پاركهاى علم و فناورى و مراكز رشد عنوان كرد كه از سال 83 راه اندازى شده اند و گفت: تصويب قانون حمايت از شركتهاى دانش بنيان از سوى مجلس معافيت مناسب و حمايت مالى عالى در سطح استانداردهاى جهانى براى شركتهاى دانش بنيان به همراه دارد كه اين مسئله مى تواند شاخصهاى توليد ثروت از علم را توسعه دهد. وى با اشاره به ايجاد و راه اندازى 5 پارك علم و فناورى علاوه بر 23 پارك موجود در سال جارى، گفت: اين پاركها در كردستان، خراسان شمالى و جنوبى، مازندران و گلستان راه اندازى خواهد شد.

شرط پرداخت پژوهانه به دانشجويان

معاون وزير علوم شرط ارائه پژوهانه را جمع بندى نيازها و هدفمندى فعاليتهاى پژوهشى عنوان كرد و گفت: در ارائه پژوهانه سختگيرى لازم است چرا كه قرار نيست به دانشگاهها پول توجيبى بدهيم. مهدى نژاد نورى در مورد ايجاد سازمان مهارت نيز گفت: وزارت علوم تصميم گرفته است كه براى ايجاد بازار كار با ادغام برخى ظرفيتها سازمان ملى مهارت راه اندازى كند اما اين موضوع هنوز در دستور كار قرار نگرفته است.