مرکز رشد شريف صفحه نخست

تاسيس مركز مطالعات فرهنگ و فناورى در دانشگاه صنعتى شريف

دانشگاه صنعتى شريف در راستاى همخوانى فناورى هاى مدرن و نوين با فرهنگ بومى اقدام به تاسيس مركز مطالعات فرهنگ و فناورى كرده است.

به گزارش خبرگزارى مهر، اميرحسين اسدى مجرى تاسيس مركز فرهنگ و فناورى دانشگاه شريف، پديدار شدن ابزارهاى نوين ارتباطى و اطلاعاتى با قوانين مجهول و ناشناخته، ايجاد شبكه هاى مجازى اجتماعى و زندگى مجازى و ظهور كالاهاى فرهنگى مدرن و پيش بينى نشده را از مسايل امروز جوامع دانست و افزود: اين امر سبب شده است تا محققان كشور را ملزم به بررسى دستاوردهاى مدرن فرهنگى و اطلاعاتى روز دنيا و ارائه قوانينى براى استفاده بهينه از اين دستاوردها با توجه به فرهنگ بومى كنند.

وى اظهار داشت: در اين راستا و با توجه به نقش برجسته اين دانشگاه در توسعه فناورى در كشور، اقدام به تاسيس و راه اندازى مركز تخصصى مطالعات فرهنگ و فناورى در دانشگاه شريف كرديم.

اسدى به بيان اهداف اين مركز پرداخت و يادآور شد: شناسايى و آناليز فناورى هاى نوين ارتباطى و اطلاعاتى و ارتباط آن با فرهنگ بومى و اسلامى، مطالعات آينده پژوه و برنامه ريزى آينده نگر در قبال فناورى هاى جديد، تحقيق و بررسى در جهت ساخت و ابداع فناورى هاى نوين بر طبق فرهنگ بومى و اسلامى، برنامه ريزى در جهت ايجاد همخوانى فناورى هاى نوين با فرهنگ بومى و آناليز و بررسى روش هاى نوين صدور فرهنگ بومى و اسلامى در سطح دنيا از اهداف اين مركز است.