مرکز رشد شريف صفحه نخست

بازديد نمايندگان يونسكو از مركز رشد دانشگاه صنعتى شريف

نمايندگان يونسكو در رأس گروهى از طرف دفتر مركزى كميسيون ملى يونسكو و با هماهنگى وزارت علوم ، تحقيقات و فناورى (اداره كل دفتر پارك‌ها و مراكز رشد) روز دوشنبه 21/02/88  از مركز رشد فناورى‌هاى پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف و واحدهاى فناور مستقر در مركز بازديد نمودند.

                       

در اين ديدار صميمانه، آقايان دكتر Parry Malcolm (رئيس بخش اجرايى پارك فناورى Surry انگلستان) و دكتر  Nur‌  Yoslan (برنامه ريز و رابط يونسكو براى همكارى هاى مربوط به پارك هاى علم و فناورى و توسعه تجارت در مراكز رشد) ضمن حضور در ستاد مركز رشد و آشنايى با فعاليت‌هاى حمايتى مركز ، از نزديك در جريان آخرين دستاوردهاى پژوهشى و تحقيقاتى تعدادى از واحدهاى فناور مستقر در مركز قرار گرفتند .

در اين بازديد، نمايندگان يونسكو از واحدهاى فناور: آرين فرناب سيستم، پيشرو صنعت كارمانيا، حامى پيوند انديشه نو، نوانديشان خدمات بهسازى صنايع، تدبير صنعت شريف، ايمن پارس پويا، ديدن نموده و  ضمن آشنايى با فعاليتهاى واحدهاى فناور پيشنهادات و نظرات خود را عنوان نمودند.

با عنايت به توفيقات روزافزون كارآفرينان و محققان كوشا و پركار ايران عزيز، اميد است اين‌گونه مراودات بين المللى موجبات رشد و توسعه هرچه بيشتر مراكز رشد و پارك‌هاى علم و فناورى و توسعه فضاى كسب و كار دانش بنيان گردد.