مدیران مرکز رشد

آقاى دکتر حمید رضا ربیعى از بدو تاسیس تا آبان 1383

آقاى دکتر مهدی فاتح‌ راد از آذر 1383 تا شهریور 1386

آقاى مهندس مجید دهبیدى‌ پور از مهر 1386 تا دی 1395

آقای دکتر بهنام طالبی از بهمن 1395 تا نیمه اول دی 1397

آقای دکتر محمد فخارزاده جهرمی از نیمه دوم دی 1397 تا ادامه دارد