آئین نامه ها

    1. آیین‌نامه اجرایى مرکز رشد فناورى‌هاى پیشرفته دانشگاه صنعتى شریف
    2. اساسنامه مراکز رشد واحدهاى فناور (مصوب 1393)
    3. آیین‌نامه تاسیس و اساسنامه مراکز رشد واحدهاى فناورى (مصوب 1381)
    4. اساسنامه پارک‌هاى علم و فناورى (مصوب 1381)
    5. آیین نامه تأسیس و راه‌اندازى پارک‌هاى علم و فناورى (مصوب 1381)