مرکز رشد شريف صفحه نخست

ارتقاى كسب و كار دانش بنيان در كشور با محوريت پارك هاى علم و فناورى

معاون پژوهشى فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى مهمترين فعاليت امسال اين وزارتخانه را ارتقاى كمى و كيفى كسب و كار دانش بنيان با محوريت پارك هاى علم و فناورى و مراكز رشد عنوان كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدى نژاد نورى يكشنبه شب در نشست روساى پارك ها و مراكز رشد سياست هاى كلى وزارت علوم در سال 89 در حوزه فناورى را تشريح كرد و گفت: اصلاح امور دانشگاهها و تبديل علم به ثروت با توجه به تاكيد مقام معظم رهبرى بر ارتباط صنعت و دانشگاه از مهمترين دغدغه هاى وزارت علوم در سال جارى و نيز برنامه پنجم توسعه كشور است.

وى با بيان اينكه پارك هاى علم و فناورى و مراكز رشد، حلقه متصل زنجير پيوند صنعت و دانشگاه هستند، به اعتقاد راسخ رياست جمهورى براى حمايت از شركت هاى دانش بنيان اشاره كرد و گفت: دولت از هيج اقدامى براى كمك به اين شركت ها فروگذار نخواهد كرد.

معاون وزير علوم با تاكيد بر همت متعالى و كار مضاعف كه در سال جارى مدنظر اين وزاتخانه قرار دارد ، خاطرنشان كرد: براى تبديل علم به ثروت و قوى شدن اين چرخه نيازمند توسعه كسب و كار دانش بنيان با محوريت پارك هاى علم و فناورى و مراكز رشد هستيم.

وى با اشاره به اهداف كمى سند چشم انداز توسعه كشور كه در آن ايران در سال 1404 قطب اول منطقه در بحث فناورى ديده شده و نيز برنامه پنجم توسعه كه كشور ما بايد در جايگاه دوم منطقه قرار گيرد ، اضافه كرد: براى تبيين اين رتبه توجه به كسب و كار دانش بنيان بسيار مهم ارزيابى شده است.

مهدى نژاد گام اول در اين جهت را تعيين حوزه هاى نياز عنوان كرد و گفت: براى ايجاد فضاى تعامل ميان صنعت و دانشگاه نيازمند توليد و پرورش ايده، ساخت نمونه هاى ارائه شده و تجارى سازى و بازاريابى انبوه توليدات هستيم چرا كه فناورى بايد در بازار، نفوذ يابد تا تبديل به صنعت شود.

وى بر تعامل با وزارتخانه هاى مختلف براى تبديل طرح هاى فناورى به صنعت تاكيد كرد و گفت: در اين مسير نبايد تنها به منابع دولتى تكيه كرد و شركت ها بايد با استفاده از فرصت هاى كشف شده به اين رتبه برسند تا توسعه معنادار شكل گيرد.

به گفته وى حدود دو هزار شركت دانش بنيان در كشور وجود دارد كه طبق برنامه ريزى هاى انجام شده اين تعداد بايد ظرف يك سال به دوبرابر برسد.