مرکز رشد شريف صفحه نخست

كار چندانى در تدوين الگوى توسعه علم وفن‌آورى دركشور نشده است

معاون علمى و فن‌آورى رييس جمهور با بيان اين كه در زمينه تدوين الگوى توسعه علم وفن‌آورى دركشور كار چندانى نشده است، تاكيد كرد: الگوى توسعه ملى نوآورى‌ ايران بايد برپايه عرضه نوآورى، نياز جامعه ومحرك فرهنگى تدوين شود.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، معاون علمى و فن‌آورى رييس جمهور چهارشنبه شب در نشست علمى «الگوى ملى توسعه نوآورى» كه در پژوهشكده علوم انسانى و اجتماعى جهاد دانشگاهى برگزار شد، اظهار كرد:‌ جهاد دانشگاهى مجموعه‌اى آشنا و صميمى است كه در اجرا به برخى از مباحث پيرامون مديريت علم و فن‌آورى مى‌پردازد و ماموريت ما نيز غنابخشى به اين فعاليت‌هاست.

وى با اشاره به بررسى الگوى ملى توسعه نوآورى در چهل و چهارمين جلسه روساى دانشگاه‌ها به عنوان اولين جلسه علمى گفت:‌ در زمينه تدوين الگو و مدل توسعه و تعالى علم و فن‌آورى در ايران بسيار كم كار شده است.

دكتر واعظ‌زاده در ادامه الگو و مدل را تصويرى از واقعيت و راهنمايى براى تبعيت خواند و گفت: ‌در اين عنوان(الگوى ملى توسعه نوآورى)، كلمه "ملى" در كنار "توسعه" مطرح شده كه نشان مى‌دهد اين امر فراتر از توسعه بخشى و منطقه‌يى است و الگوى آن نيز بايد با نيازها و امتيازات ما تناسب داشته و عملياتى شود و توسعه در اين عنوان به معنى تكامل و تحول است.

وى ادامه داد: نوآورى، جوهر و ذات مجوعه‌اى از پديده‌ها مثل ايده، آرمان، علم، كالا، خدمات و ثروت مبتنى بر آنها بوده و مدل بايد نسبت نزديكى با واقعيت داشته باشد نه اين كه عين واقعيت باشد بلكه تصويرى اصلاح شده با روش‌هاى علمى كه گاه ساده سازى هم در آن وجود دارد.

دكتر واعظ‌زاده با اشاره به اينكه الگوها بايد تناسب خوبى با محيط فرهنگى، اجتماعى، سياسى و بيولوژيكى منطقه داشته باشند، اظهار كرد: در حال حاضر چهار مدل مخترعان (مربوط به قرن نوزدهم كه امروزه منسوخ شده)، خطى (مربوط به نيمه اول قرن بيستم كه اساس آن بر پژوهش‌هاى پردامنه بوده و امروز منسوخ شده)، با محرك بازار (مربوط به دهه هفتاد كه در آن بايد تقاضاى بازار را با بهبود نوآورى‌هاى موجود ارائه كرد) و مختلط، دو گانه يا عرضه و تقاضا (كه در آن مراحل ابتدايى چرخه نوآورى نيازمند كنجكاوى بوده و به تدريج به علم و فن‌آورى و محصول و ثروت تبديل مى‌شود) در دنيا براى نوآورى مطرح است.

معاون علمى و فن‌آورى رييس جمهور با اشاره به دو محرك عرضه نوآورى (كنجكاوى فردى) و تقاضا (نياز اجتماعى) در آخرين مدل كه به موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت نيز بيشتر نزديك است، گفت: در اين مدل، محيط بسامان داخلى اقتصادى و اجتماعى و نيز موقعيت رضايتبخش بين المللى ناشى از بالفعل شدن بيشتر توانايى‌ها و در پيش گرفتن سياست‌هاى محافظه كارانه و با ريسك كم، لحاظ شده و وضعيت كنونى ما مطابق اين معيارهاى اروپايى نيست.

وى اظهار كرد: اين دو عامل نمى‌تواند به الگوى توسعه ملى نوآورى در ايران بدل شود و براى تكميل آن به محرك فرهنگى نيز نياز است و شايد محرك فرهنگى Microsoft و IBM نيز همان فرهنگ بيتل‌ها بود.

به گزارش ايسنا، واعظ زاده در بيان دلايل برترى اين الگو به مواردى چون تقويت و احتساب عامل سوم (فرهنگ) در سطح فردى، بنگاه‌ها و جوامع، توجه به نوع حركت، تعيين موقعيت و ماموريت‌هاى نوعى مراكز و توصيف تكاملات آنها، ‌اجراى اين مدل در عمل، اجراى طرح شهاب، باز كردن درب دانشگاه‌ها، صنايع و كتابخانه‌ها به روى عموم نوآوران جامعه و حمايت از نخبگان اشاره كرد.

وى خاطر نشان كرد: محرك فرهنگى را بايد با تقويت بنگاه‌ها در پيش گيريم و توليد علم و نوآورى با چنين الگويى راحت‌تر عملى مى‌شود و كشورى با چنين مساحت و قدرت خريد بايد اساس تكامل را در داخل كشور بگذارد