مرکز رشد شريف صفحه نخست

تحقق كمتراز 10 درصد تسهيلات زودبازده درخواستى مراكز رشد

سرپرست معاونت فن‌آورى وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى گفت: رقم 7/24 ميليارد ريالى اختصاصى به پارك‌هاى علم و فن‌آورى و مراكز رشد در نيمه دوم سال از سوى معاونت برنامه‌ريزى و نظارت راهبردى كمتر از نصف رقم سال گذشته است.

عليرضا جهانگيريان در گفت‌وگو با  خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) با اعلام اختصاص 7/24 ميليارد ريال به پارك‌هاى علم و فن‌آورى و مراكز رشد اظهار كرد: بخشى از اعتبارات بودجه به عنوان رديف‌هاى متفرقه از سوى معاونت برنامه‌ريزى و نظارت راهبردى توزيع مى‌شد كه به دستور رييس جمهور اين رديف‌هاى متفرقه در اختيار دستگاه‌هاى متولى قرار مى‌گيرد. بر همين اساس اين رقم با ابلاغ معاون اول رييس جمهور در اختيار وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى قرار گرفت و در حال مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزى و نظارت راهبردى هستيم تا اين اعتبار واريز و توزيع شود.

وى خاطر نشان كرد: اين رقم كمتر از نصف اعتبارى است كه سال گذشته سازمان مديريت و برنامه‌ريزى سابق از همين رديف توزيع كرد كه با وجود نياز بيشتر وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آورى در سال جارى نسبت به سال گذشته، قطعا تكاپوى زيادى ايجاد نمى‌كند و ما عادت كرده‌ايم كه اعتبارات را در نيمه دوم سال دريافت كنيم!

جهانگيريان ادامه داد: خوشبختانه ايده پارك‌هاى علم و فن‌آورى و مراكز رشد مورد عنايت وزارت كار و امور اجتماعى، مجلس و هيات وزيران قرار گرفته و اميدواريم در بودجه سال آينده لحاظ شود زيرا پارك‌ها در سال 87 به سه برابر اين رقم نياز دارند.

وى اظهار كرد: موسسات مستقر در پارك‌ها و مراكز رشد تقاضاى استفاده از 50 ميليارد تومان تسهيلات زودبازده را دارند تا نرخ اشتغال آنها به ميزان قابل توجهى افزايش يابد اما به طور معمول كمتر از 10 درصد اين رقم محقق مى‌شود.