مرکز رشد شريف صفحه نخست

شناسايى نخبگان مهمتر از برگزارى جلسات بنياد ملى نخبگان است

معاون علمى و فناورى رئيس جمهورى در مورد عدم برگزارى منظم جلسات بنياد ملى نخبگان گفت: آنچه از اهميت ويژه اى برخوردار است شناسايى نخبگان كشور است كه با جديت در حال اجراست.

دكتر صادق واعظ زاده در گفتگوى اختصاصى با خبرگزارى مهر در پاسخ به اين سوال كه چرا جلسات بنياد ملى نخبگان به طور منظم برگزار نمى شود و تعداد جلسات برگزار شده اين بنياد از زمان تاسيس به اندازه انگلشتان دو دست هم نمى رسد، گفت : شناسايى نخبگان در حال انجام است و اين امر مهمتر از برگزارى جلسات است.

معاون رئيس جمهورى تاكيد كرد: بسيارى از نخبگان از وضعيت اجرايى بنياد ملى نخبگان رضايت دارند و اين رضايت نخبگان براى بنياد ملى نخبگان اهميت بسزايى دارد.

واعظ زاده با بيان اينكه جلسات نيز برگزار مى شود، تاكيد كرد : اصل كار بنياد ملى نخبگان شناسايى و حمايت از نخبگان است كه با سرعت در حال اجرا شدن است.