مرکز رشد شريف صفحه نخست

13 كشور دنيا در اولويت همكاريهاى علمى و فناورى ايران قرار گرفتند

معاون فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى گفت: بر اساس برنامه تدوين شده در وزارت علوم اين وزارتخانه بر روى همكارى با 13 كشور دنيا تمركز بيشترى كرده است و اين كشورها در اولويت همكاريهاى علمى و فناورى ايران قرار دارند.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر عليرضا جهانگيريان روز گذشته در جمع خبرنگاران افزود: در تابستان امسال و مقارن سفر وزير علوم به سوريه و موافقتى كه با وزير آموزش عالى سوريه داشتند قرار شد كميته مشترك علم و فناورى ايران و سوريه تشكيل شود. از تابستان تا كنون 2 جلسه كميته مشترك طرف ايرانى براى ايجاد هماهنگى بين اعضايى كه در اين كميته مشترك هستند برگزار شده و تا چند هفته آينده چند پيشنهاد براى ارائه به طرف سورى ارائه مى شود.

وى اظهار داشت: بيوتكنولوژى، ليزر، مهندسى زلزله، تأسيس شعبه دانشگاه تربيت مدرس در سوريه و كمك به ايجاد پاركها و مراكز رشد در سوريه پيشنهادات همكارى ايران با سوريه خواهند بود.

مسئول كميته مشترك علم و فناورى ايران و سوريه گفت: اعضاى طرف ايرانى براى محورهاى بيوتكنولوژى و زلزله، پژوهشكده هاى بيوتكنولوژى و مهندسى زلزله هستند كه براى ايجاد دوره هاى آموزشى و انجام پروژه هاى مشترك با كشور سوريه آمادگى دارند.

وى با اشاره به صندوق مشترك علم و فناوري ايران و سوريه گفت: اين صندوق براى تأمين اعتبار و حمايت هاى مالى از پروژه هاى مشترك پژوهشى است كه طرف ايرانى تا كنون اقداماتى را انجام داده و سوريه نيز اقداماتى را در دستور كار خود قرار داده است.

به گزارش مهر، معاون فناورى وزير علوم اسامي 13 كشور اولويت دار براى همكارى هاى علمى ايران را اعلام نكرد.