مرکز رشد شريف صفحه نخست

بهره بردارى از 370 هزار بنگاه زود بازده و كار آفرين دركشور

991 هزار و 764 طرح تاسيس بنگاه هاى زود بازده تا 20 آبان به بانك ها معرفى شدند .
به گزارش روابط عمومى وزارت كار وامور اجتماعى ، با بهره بهره بردارى از اين بنگاه ها دو ميليون و 768 هزار و 854 فرصت شغلى ايجاد مى شود .
گزارش عملكرد آيين نامه بنگاه هاى زود بازده حاكى است ، تاكنون 370 هزارو 935 بنگاه در سراسر كشور به بهره بردارى رسيده و748 هزار و 789 فرصت شغلى ايجاد شده است .
همچنين براى راه اندازى طرح هاى معرفى شده به بانك ها534هزار و 688ميليارد ريال تسهيلات پيش بينى شده است .
ازمجموع 991 هزارو 764 طرح معرفى شده به بانك ها ، تاكنون 775 هزار و 111 طرح بررسى شده و 658 هزار و 253طرح نيز تاييد شده اند .
در همين مدت نيز بانك ها 104 هزار و 909 طرح را رد كرده اند.
اين گزارش حاكى است از مجموع طرح هاى معرفى شده به بانك ها ، 275هزار و216 مربوط به طرح بخش كشاورزى ، 100 هزار و 580 طرح مربوط به بخش صنعت ، 171 هزار و129 طرح مربوط به بخش خدمات ، 379 هزار و 149طرح مربوط به خود اشتغالى ، 3 هزار و 92طرح مربوط به بخش گردشگرى ، و 62 هزارو 599 طرح مربوط به تامين سرمايه در گردش بوده است .
براساس اين گزارش تاكنون با 501 هزارو 923 طرح ، قرار داد بسته شده است كه براى اين تعداد169هزار و 280ميليارد ريال تسهيلات پيش بينى شده است .
اين گزارش مى افزايد: بانك ها تاكنون ،141 هزار و 863 ميليارد ريال به متقاضيان طرح تاسيس بنگاه هاى زود بازده تسهيلات پرداخت كرده اند.

منبع: روابط عمومى وزارت كارو اموراجتماعى