مرکز رشد شريف صفحه نخست

اقدامات مجلس هفتم در حوزه فناورى كافى نبوده است

 استاد دانشگاه علم و صنعت گفت: مجلس هفتم در زمينه حمايت از فناورى‌هاى نوين گام‌هاى خوبى برداشته اما اين اقدامات كافى نبوده است و بايد مجلس بعدى در اين زمينه تلاش بيشترى كند

خبرگزارى فارس: استاد دانشگاه علم و صنعت گفت: مجلس هفتم در زمينه حمايت از فناورى‌هاى نوين گام‌هاى خوبى برداشته اما اين اقدامات كافى نبوده است و بايد مجلس بعدى در اين زمينه تلاش بيشترى كند.