مرکز رشد شريف صفحه نخست

حضور واحدهاى فناور مركز رشد شريف در جشنواره صنعتى مكانيك شريف

دومين جشنواره صنعتى مكانيك شريف29 آبان الى 1 آذر ماه 1386 در دانشكده مهندسى مكانيك دانشگاه صنعتى شريف با همكارى دانشكده مهندسى مكانيك و كميته فارغ التحصيلان دانشكده مهندسى مكانيك برگزار ميشود.

برنامه هاى در نظرگرفته شده دومين جشنواره

•  كارگاه هاى معرفى فرصت‌هاى شغلى
• نمايشگاه توانمندى‌هاى صنعت و دانشگاه
•  همايش بررسى چالش هاى آموزشى دانشكده مهندسى مكانيك مرتبط با صنعت
•  سمينارها و كارگاه هاى آموزشى در راستاى اهداف جشنواره
•  معرفى پايان نامه‌هاى برتر
•  معرفى و تقدير از كارآفرينان برگزيده دانشكده مهندسى مكانيك
•  گردهمايى فارغ التحصيلان دانشكده مهندسى مكانيك
•  جشن فارغ التحصيلى دانشجويان ورودى سال 1382

براى اطلاعات بيشتر با دبيرخانه جشنواره تماس حاصل نماييد:
آدرس:تهران، خيابان آزادى، دانشگاه صنعتى شريف، دانشكده مهندسى مكانيك، دبيرخانه جشنواره صنعتى مكانيك شريف. تلفن:66036595
 

از واحدهاى فناور مستقر در مركز رشد فناوريهاى پيشرفته شريف، شركت كربن صنعت سمنان ،عصر گويش پرداز و آموزش الكترونيك فراگير شريف در نمايشگاه توانمندى‌هاى صنعت و دانشگاه  شركت كرده اند.