مرکز رشد شريف صفحه نخست

اختصاص 6 ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون ريال به ستاد فناورى نانو تكنولوژى

با تصميم نماينده ويژه رئيس‌جمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبارات شش ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون ريال در اختيار نهاد رياست جمهورى ـ ستاد فناورى نانو تكنولوژى، قرار گرفت.

به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، با تصميم نماينده ويژه رئيس‌جمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينه‌اى (جارى) و تملك دارايى هاى سرمايه‌اى (عمرانى) مبلغ شش ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون ريال با عنوان «شبكه آزمايشگاههاى تحقيقاتى و واحدهاى پژوهشى و فناورى همگن»، در اختيار نهاد رياست جمهورى ـ ستاد فناورى نانو تكنولوژى قرار گرفت تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزى و نظارت راهبردى رييس‌جمهور، برابر قوانين و مقررات مربوط مصرف شود.

اين مصوبه از سوى معاون اول رئيس جمهور براى اجرا ابلاغ شده است