مرکز رشد شريف صفحه نخست

جنبش نرم‌افزارى عامل پيشگيرى از آپارتايد علمى است

هاجر تحريرى نيك‌صفت با اشاره به فرمايشات اخير مقام معظم رهبرى درباره آپارتايد علمى كه از سوى دشمنان به عنوان حربه مورد استفاده قرار مى‌گيرد، گفت: محدوديت‌هاى علمى كه برخى قدرت‌ها در روند رو به رشد برخى كشورها هم‌چون ايران اعمال مى‌كنند و معمولا با مكانيزم‌هاى فشار و تهديدات صورت مى‌گيرد، همان مفهوم آپارتايد علمى است.

نايب رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت‌وگو با  خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين‌كه در هجوم آپارتايد علمى موقعيت ما با ساير كشورها فرق مى‌كند، افزود: اقتدار ملى در كنار اتحاد مردم و حس مسووليت آن‌ها و در سايه‌ى مقام معظم رهبرى عاملى است كه مانع موفقيت هجوم آپارتايد علمى در كشور خواهد شد.

وى طرح جامع مهندسى فرهنگى و جنبش نرم‌افزارى مطرح شده از سوى مقام معظم رهبرى را راهكار مبارزه با اين نوع آپارتايد دانست و گفت: جنبش نرم‌افزارى يك عامل پيشگيرانه از آپارتايد علمى است.

نماينده‌ى مردم رشت در مجلس افزود: نوك تيز حملات در آپارتايد علمى در بحث فن‌آورى هسته‌يى است. بنابراين بايد متوجه باشيم كه در چارچوب قوانين، فعاليت‌هاى علمى خود را ادامه دهيم.

تحريرى در اين راستا رسالت دانشگاه‌ها و وزارت‌خانه‌هاى مرتبط با مباحث علمى را يادآور شد و گفت: بايد با حمايت، برنامه‌ريزى و مديريت درست، در زمينه‌ى علمى جهت‌گيرى شود.

او ضرورت توجه به بخش علمى و پژوهشى در بحث بودجه را يادآور شد و گفت: رييس‌جمهور كه در دانشگاه اميركبير تشنگى دانشجوى در ارتباط با مسائل پژوهشى را ديد اعلام كرد كه از هيچ كمكى در اين زمينه دريغ نمى‌كند، بنابراين انتظار ما از رييس‌جمهور اين است كه به اين وعده‌ى خود عمل كند.