مرکز رشد شريف صفحه نخست

قانون الحاق ايران به معاهده همكارى در ثبت اختراعات براى اجرا ابلاغ شد.

دكتر محمود احمدى‌نژاد، رييس جمهور قانون الحاق ايران به معاهده همكارى در ثبت اختراعات را براى اجرا ابلاغ كرد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به معاهده همكارى در ثبت اختراعات كه پس از تصويب مجلس شوراى اسلامى به تاييد شوراى نگهبان رسيده بود با ابلاغ رييس‌جمهور جنبه اجرايى گرفت.

براساس ماده واحده اين قانون به دولت ايران اجازه داده مى‌شود به معاهده همكارى در ثبت اختراعات مصوب 29 خرداد 1349 هجرى شمسى(برابر با 19 ژوئن 1970) اصلاح شده در 6 مهر 1358 هجرى شمسى( 28 سپتامبر 1979 ميلادى) و تجديدنظر شده در 14 مهر 1362 شمسى( 2 فوريه 1984 ميلادى) و 11 مهر 1380 هجرى شمسى( 3 اكتبر 2001 ميلادى) ملحق شده و اسناد الحاق را نزد امين اسناد معاهده توديع كند.

براساس اين قانون در تبصره (1) ماده واحده اين قانون آمده است موارد حق شرط مقرر در ماده (64) معاهده براى دولت جمهورى اسلامى ايران محفوظ است و دولت در صورت اقتضاء مى‌تواند نسبت به اسقاط حق شرط‌هاى مقرر در ماده مزبور اقدام نمايد.

هم چنين اعمال ماده (59) معاهده توسط دولت جمهورى اسلامى ايران منوط به رعايت اصل يك صد و سى و نهم (139) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است.

بر اين اساس لازم الاجرا شدن اصلاحيه‌هاى ناشى از اجراى بند(ب) جزء (3) ماده(61) معاهده منوط به تصويب در مجلس شوراى اسلامى مى‌باشد.