مرکز رشد شريف صفحه نخست

ايجاد پارك علم و فناورى در جزيره قشم با مشاركت دو كشور خارجى

پارك علم و فناورى با همكارى دانشگاه هاى بزرگ كشور و دو كشور خارجى در جزيره قشم راه اندازى مى شود.

به گزارش خبرگزارى مهر به جزيره قشم، پارك علم و فناورى جزيره قشم كه به زودى قطب علم و فناورى منطقه خواهد شد با مشاركت دو كشور خارجى توسط مركز پژوهشهاى بيوتكنولوژى خليج فارس راه اندازى مى شود و دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى به عنوان يكى از دانشگاههاى كشور در اين پارك فعاليت مى كند.

هم اكنون مركز پژوهشهاى بيوتكنولوژى خليج فارس با هدف آماده سازى زير بناى توسعه تكنولوژى در زمينه بيوتكنولوژى دريا و ساير زمينه هاى بيوتكنولوژى در جنوب ايران در طى سالهاى 74 تا 76 با زيربناى اوليه 1750 متر مربع در 15 كيلومترى شهر قشم و در ساحل جنوبى به فعاليت خود ادامه مى دهد.

سياست كلى مركز اجراى طرحهاى توسعه تكنولوژى از طريق پژوهش در مقياس پايلوت پلنت و توليد دانش فنى قابل واگذارى به مؤسسات خصوصى، دولتى و يا سرمايه گذارى مشترك با مؤسسات خارجى است. همچنين با تربيت نيروى متخصص در مباحث مورد پژوهش و آموزش هاى تخصصى كوتاه مدت فارغ التحصيلان بومى جزيره قشم ، شرايط را براى ايجاد اشتغال و توسعه علمى ، اجتماعى و اقتصادى مردم جزيره قشم فراهم مى آورد.

مركز پژوهشهاى بيوتكنولوژى خليج فارس از بخش هاى مختلفى از جمله، پايلوت كشت ميكروآلگ ها، پايلوت كشت و پرورش ماكروآلگ ها، پايلوت كشت بافت گياهان گرمسيرى و زينتى، پايلوت صنايع غذايى، آزمايشگاه عمومى براى پشتيبانى و تأمين كشت اوليه پايلوت ها، آزمايشگاه تخصصى براى جداسازى و شناسائى مولكولهاى جديد داروئى، مركز كلكسيون ميكروارگانيسم هاى Extremophiles و انجام طرحهاى نيمه صنعتى تشكيل شده است.