مرکز رشد شريف صفحه نخست

طرح‌هاى تحقيقاتى مراكز پژوهشى و واحدهاى فن‌آور كشور حمايت مى‌شوند

فن بازار ملى ايران در راستاى محقق كردن ارتباط صنعت و دانشگاه با حمايت و همكارى پارك فن‌آورى پرديس و طرح مطالعات كاربردى وزارت صنايع ومعادن، طرح حمايت از پروژه‌هاى تحقيقاتى واحدهاى فن‌آور و مراكز پژوهشى كشور را اجرا مى‌نمايد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، توسعه تحقيقات كاربردى و توسعه‌يى، اجراى سياست تقاضامحورى و پياده‌سازى نتايج و يافته‌هاى پژوهشى صنعتى در سطح بنگاه‌هاى صنعتى از اهداف اصلى اين طرح است.

طرح‌هاى تحقيقاتى كه به ارتقاى كيفيت توليد، نوآورى در محصول و خطوط توليد، ارتقاى كارايى فنى، حل معضلات فنى بنگاه‌ها و بازيافت مواد منجر شده باشند، در اولويت قرار دارند.

بنگاه‌هاى كوچك ومتوسط مستقر در شهرك‌هاى صنعتى، مراكز رشد و پارك‌هاى علم و فن‌آورى و طرح‌هايى كه پژوهشگران مراكز دانشگاهى و پژوهشى در آنها فعاليت داشته باشند نيز در اولويت هستند.

مهلت ارسال طرح‌ها تا روز چهارشنبه 21 آذر خواهد بود و دريافت طرح‌ها صرفا از طريق سايت فن بازار ملى ايران به نشانى الكترونيكى www.techmart.ir امكان پذير است.