مرکز رشد شريف صفحه نخست

چگونه تبليغات موفق بسازيم؟ (بازاريابى در عمل)

مؤلف: اى. دى. فاربى
مترجم: شادى گلچين‌فر و امير بختائى
ناشر: سازمان مديريت صنعتى

مقدمه
تبليغات يكى از ابزارهاى مهم ارتباطى در كسب و كار است. موفقيت و عدم موفقيت بسيارى از سازمانها و شركتها در كيفيت فعاليتهاى تبليغاتى آنها نهفته است. بديهى است استمرار و توسعه فروش كالا و خدمت، زمانى ميسر است كه مشترى نكات و اجزاى مطرح شده در طرح تبليغاتى را لمس كرده و بر آن باور پيدا كند.
بدين ترتيب مى‌توان نتيجه گرفت كه تبليغ راهى به سوى مشترى باز مى‌كند و پيامى را به مخاطب خود مى‌رساند و بقيه راه به عوامل ديگر مرتبط مى‌شود. حال اين حركت اگر آميخته با روانشناسى مشترى، هنر و سليقه، محتواى مناسب و شرايط موثر ديگر همراه شود، قطعاً اثرگذار نيز خواهد بود.
كتاب "چگونه تبليغات موفق بسازيم؟" با محتوايى كاربردى به رشته تحرير درآمده و سعى بر آن دارد تا زواياى نهفته اين مقوله مهم عصر حاضر را نمايان سازد.
اين كتاب كه اخيراً توسط سازمان مديريت صنعتى منتشر شده است، شامل دوازده فصل است. هر فصل به بررسى فعاليتهاى مورد نياز طراحى و توليد تبليغات پرداخته و به صورت گام به گام، مديران و كارشناسان شركتها را با شيوه‌هاى درست انجام تبليغ آشنا مى‌سازد. در پايان هر فصل در قالب يك چك ليست، ابزارى مفيد و كاربردى براى سنجش و ارزيابى وضعيت فعلى تبليغاتى شركتها، فراهم شده است.
نويسنده كتاب -آقاى فاربى- مدير شركت مشهور تبليغاتى Smee در انگليس است. وى قبلاً مدير عامل شركتهاى KingScott Ltd و McCann-Erickson International نيز بوده است. فاربى كتابهاى بسيارى را در خصوص تبليغات به رشته تحرير درآورده است كه كتاب حاضر از جمله معروفترين و مفيدترين كتابهاى ايشان شمرده مى‌شود. اين كتاب كه توسط دو تن از كارشناسان سازمان مديريت صنعتى ترجمه شده است، به عنوان يكى از مجموعه كتابهاى چاپ شده تحت عنوان "سرى بازاريابى در عمل" نيز به شمار مى رود.
به گفته نويسنده كتاب، مخاطبان اصلى اين كتاب را افرادى تشكيل مى‌دهند كه فعاليتهاى تبليغاتى را در دستور كار خود داشته يا حداقل، نيازمند بينشى جامع در خصوص نحوه برنامه‌ريزى و اجراى تبليغات باشند.

نويسنده كتاب كه خود از فعالان عرصه تبليغات است، تجارب و آموخته‌هاى عملى خود را به خوبى در اين كتاب مستند ساخته است. وى با درك صحيح از نيازهاى مخاطبان، سعى كرده است با معرفى تكنيك‌ها و ابزارهاى مناسب، سوالات پيش روى خوانندگان را به خوبى پاسخگو باشد.
در پايان مى‌توان گفت كتاب "چگونه تبليغات موفق بسازيم؟" مجموعه‌اى ارزشمند از رهنمودهاى كاربردى را در اختيار مديران و برنامه‌ريزان تبليغاتى قرار داده است. لذا مطالعه كتاب به همه كسانى كه درصدد هستند با برنامه‌ريزى درست، تبليغات موفقى به اجرا گذارند و همچنين به تمام محققان و علاقه‌مندان حوزه تبليغات و بازاريابى توصيه مى‌شود.

منبع: مجله تدبير ش 186