مرکز رشد شريف صفحه نخست

اعتبارات پژوهشى‌دستگاههازير نظر معاونت علمى رياست جمهورى متمركزشد

اعتبارات پژوهشى دستگاهها به گفته دكتر محمود احمدى نژاد زير نظر معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى متمركز شد.

به گزارش خبرگزارى مهر، دكتر محمود احمدى نژاد روز گذشته در هنگام ارائه لايحه بودجه 87 به مجلس شوراى اسلامي از پژوهشهاى تكرارى در كشور انتقاد كرد و گفت: ده ها بلكه صدها عنوان پژوهش تكرارى در كشور توسط دستگاههاى گوناگون انجام مى شود، به طورى كه داشتن رديف مستقل براى هر دستگاه يك پيروزى تلقى مى شود و بيشترين وقت مديران اجرايى در اين را صرف مي شود كه بودجه بگيرند و به زيرمجموعه خود وارد كنند.

وى در بيان راهكار دولت نهم براى جلوگيري از پژوهشهاى تكراري گفت : براى جلوگيرى از پژوهشهاى تكرارى، اعتبارات پژوهشى دستگاهها زير نظر معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى متمركز شد.

معاون امور فرهنگى، آموزشى و پژوهشى معاونت برنامه‌ريزى رياست جمهورى نيز در اين زمينه گفت: دولت دستگاههاى اجرايى را مكلف به هزينه يك درصد از بودجه اختصاصى خود به پژوهش كرده است. با اجراى اين قانون در بخش تكليفى حداقل يك هزار و 700 ميليارد تومان علاوه بر برنامه‌ هاى تحقيقاتى دستگاهها كه حدود يك هزار و 200 ميليارد تومان برآورد مى‌شود به اين بخش اختصاص داده شود.

دكتر محمد حسين صادقي افزود: در لايحه بودجه 87 يك درصد از بودجه دستگاههاى اجرايى معادل با 290 ميليارد تومان زير نظر معاونت علم و فناورى رياست جمهورى خواهد بود كه اين امر عدم كسرى بودجه پژوهشى در سال آينده را به دنبال خواهد داشت. البته 4 وزارتخانه علوم، بهداشت، دفاع و كشاورزى از اين قانون مستثنى هستند.