مرکز رشد شريف صفحه نخست

ضعف بودجه در فناوريهاى نانو و بيو / رشد توليدات علمى به رغم مشكل مالى

رئيس ستاد فناوريهاى نوين وزارت بهداشت گفت: متاسفانه بودجه كشور در دو بخش بيو و نانو فناورى ضعيف است اما على رغم اينكه اعتبارات خوبى نتوانسته ايم بسيج كنيم توليدات علمى كشور در اين زمينه ها نسبت به گذشته رشد داشته اند.

دكتر رسول ديناورند در گفتگو با خبرگزارى مهر افزود: با وجود اين كمبود بودجه، برنامه ريزى هاى خوبى در اين زمينه صورت گرفته و وزارت بهداشت اهداف مشخصى در اين بخشها تعيين كرده است.

معاون غذا و داروى وزارت بهداشت خاطرنشان كرد: در وزارت بهداشت تمام برنامه هاى عملياتي مشخص است و همه موضوعات به صورت شفاف موجود است و بر اساس بودجه اى كه امكان جذب آن وجود دارد كارها در حال پيشرفت است.

وى ياد آور شد: در حال حاضر على رغم اينكه نتوانسته ايم اعتبارات خوبى بسيج كنيم و به دانشگاهها اختصاص دهيم اما شاهد هسشتيم كه در حوزه بيو و نانو فناورى توليدات علمى كشور نسبت به گذشته بيشتر شده است.

وى با ابراز تأسف از ضعيف بودن بودجه كشور در بخش هاى بيو و نانو فناورى خاطرنشان كرد: هم اكنون در زيست فناوري فرآورده هايي در بازار دارويى كشور داريم و در مورد نانوفناورى نيز هنوز در مرحله تحقيقات هستيم اما اطمينان دارم با وجود اين مقالات و افزايش تعداد آنها با يك فاصله اى خوبى، اين تحقيقات امكان تبديل شدن به محصول را خواهند داشت