مرکز رشد شريف صفحه نخست

نقشه جامع علمى بايد زمينه ايجاد سازمان‌هاى نوآور را فراهم كند‌

مدير گروه علم و جامعه مركز تحقيقات سياست علمى كشور گفت:‌ نقشه جامع علمى كشور بايد زمينه گسترش و ايجاد سازمان‌هاى يادگيرنده و نوآور را فراهم كند. محمد‌امين قانعى‌راد در گفت‌وگو با خبرگزارى فارس خاطرنشان كرد: برنامه‌هاى توسعه‌اى در زمينه‌هاى اقتصادى، اجتماعى ديگر حوزه‌ها يك ضرورت ملى است.
وى در ادامه تصريح كرد: يكى از عنصر‌هاى اساسى توسعه در جامعه جديد كه جامعه دانش‌محور است، برنامه‌هاى توسعه علمى است و از اين جا لزوم برنامه‌ريزى‌ و تهيه نقشه جامع علمى در كشور‌ احساس مى‌شود.

قانعى‌راد با اشاره به سنت 60 ساله برنامه‌ريزى توسعه كشور خاطرنشان كرد: در جامعه معاصر نقش علم و فناورى در اقتصاد بيش از پيش احساس مى‌شود و هم اكنون بحث علم با همه حوزه‌ها و بحث‌هاى روزمره مرتبط است.
وى افزود: برخلاف دوره‌هاى قبلى كه فعاليت‌هاى اقتصادى بر روى عواملى مثل كار، سرمايه و نيروى انسانى بود، امروزه اقتصاد نيروى محركه خود را از علم گرفته است.
مدير گروه علم و جامعه مركز تحقيقات سياست علمى كشور با بيان اين مطلب كه امروزه عامل دانش به نيروى محركه براى اقتصاد تبديل شده، گفت: برنامه‌ريزى توسعه دانش، علمى و فناورى به طور جبرى به بخشى از برنامه‌ريزى‌هاى توسعه كشور تبديل شده است.

وى خاطرنشان كرد: اگر سطوح مختلف را در برنامه‌ريزى توسعه علمى در نظر بگيريم، عملياتى‌ترين بخش آن را كه مربوط به نهادها و سازمان‌هاى مختلف است، نياز به يك نقشه جامع و عملياتى دارد.
قانعى‌راد با اشاره به اين‌كه ابهاماتى در تعريف نقشه جامع علمى كشور وجود دارد، افزود:‌ نقشه بايد مبتنى بر يك سرى نيازهاى انتزاعى و ملموس باشد.
وى تصريح كرد:‌ نقشه جامع علمى كشور در مقابل ساير اسناد كشورى در زمينه توسعه علم و فناورى كه ممكن است، يك بخش انتزاعى‌ترى از قضيه را پوشش بدهند، به طور خاص مى‌گويد به طور مثال صنعت خودروى ما در ظرف بيست سال آينده براى دسترسى به يك صنعت پويا به چه نوع فناورى‌ها و چه نوع دانش‌هايى نياز دارد.
وى ادامه داد: براى مثال در بخش نفت براى اين‌كه كشور بتواند مشكلات خودش را در زمينه كمبود بنزين يا ساير مشتقات نفتى برطرف كند، بايد بتواند خودش را با استفاده از علم و فناورى نوسازى كند و از نفت به عنوان عامل توسعه اقتصادى بهره‌بردارى كند و همچنين نيازهاى منطقه را مرتفع سازد.
وى افزود: نقشه بايد مشخص كند كه براى رسيدن به اين اهداف به چه نوع دانش و فناورى بايد دست پيدا كنيم و متناسب با آن چه رشته‌هايى در دانشگاه‌ها راه‌اندازى و فعال شوند و چه پژوهش‌هايى به طور مشخص بايد انجام شود.